dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 96/1996 SbNU, sv.6, K právní zásadě „pacta sunt servanda“

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 96

IV. ÚS 201/96

K právní zásadě „pacta sunt servanda“

Návrh vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí je možno podle názoru Ústavního soudu podat v časově neomezené lhůtě, neboť ani uplynutí času nemůže nic změnit na vázanosti účastníků smlouvy projevy jejich vůle. Uzavřením smlouvy vznikl kupujícím obligační nárok na převedení vlastnického práva k nemovitostem a prodávajícímu rovněž obligační nárok na zaplacení dohodnuté kupní ceny. Zaplatili-li tedy kupující prodávajícímu kupní cenu, splnili svou závazkovou povinnost z uzavřené smlouvy, lhostejno, v jakém stadiu se nachází věcněprávní aspekt věci, neboť v projednávaném případě nejde o závazky ze synallagmatické smlouvy, pro niž je typická vzájemná vázanost plnění.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 7. října 1996 sp. zn. IV. ÚS 201/96 ve věci ústavní stížnosti D. S. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze 3. 6. 1996 sp. zn. 18 Co 277/96 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Semilech z 19. 2. 1996 sp. zn. 1 C 181/95 o vydání bezdůvodného obohacení.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 6. 1996 čj. 18 Co 277/96-49 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Semilech, jímž stěžovateli bylo uloženo zaplatiti vedlejším účastníkům částku Kč 220 000,- s přísl., poukazuje stěžovatel na to, že krajský soud jej v napadeném rozhodnutí zavázal k zaplacení uvedené částky z titulu bezdůvodného obohacení, ačkoli na rozdíl od Okresního soudu v Semilech dospěl k závěru, že předmětná kupní smlouva je platná. Stěžovatel má proto za to, že napadenými rozhodnutími došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv, zakotvených v článku 36 a článku 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a navrhuje z těchto důvodů jejich zrušení.

Krajský soud v Hradci Králové jako účastník řízení a vedlejší účastníci J. Š. a A. Š. se k podané ústavní stížnosti nevyjádřili.

Ústavní soud, jak již vyslovil v řadě svých nálezů, není soudem nadřízeným soudům obecným, není vrcholem jejich soustavy, a již proto nemůže na sebe atrahovat právo přezkumného dohledu nad jejich činností, pokud tyto soudy ve své činnosti postupují ve shodě s obsahem hlavy páté Listiny. V tomto směru zjistil Ústavní soud z obsahu spisu 1 C 181/95 Okresního soudu v Semilech, že stěžovatel uzavřel s vedlejšími účastníky dne 19. 8. 1993 smlouvu o prodeji rodinného

Nahrávám...
Nahrávám...