dnes je 24.6.2024

Input:

Nález 90/1998 SbNU, sv.11, K zachování aktivní legitimace oprávněné právnické osoby v řízení o výkon rozhodnutí i po změně jejího obchodního jména

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 90

II. ÚS 436/97

K zachování aktivní legitimace oprávněné právnické osoby v řízení o výkon rozhodnutí i po změně jejího obchodního jména

Změna obchodního jména při nezměněném datu založení společnosti, předmětu podnikání a zachování téhož IČO (identifikačního čísla organizace) není zánikem dřívější, resp. vznikem nové společnosti, která by v případě, že k ní dojde v rámci nalézacího řízení, soudům v řízení o výkon rozhodnutí umožňovala zamítnout návrh na nařízení výkonu rozhodnutí s odůvodněním, že nelze přihlížet k přechodu práv a povinností z jedné právnické osoby na druhou před vydáním vykonávaného rozhodnutí.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 26. srpna 1998 sp. zn. II. ÚS 436/97 ve věci ústavní stížnosti České gumárenské společnosti, a. s., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 12. 9. 1997 sp. zn. 8 Co 1229/97, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ostravě z 2. 7. 1997 sp. zn. 49 E 707/97 o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 9. 1997 čj. 8 Co 1229/97-11 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se s odvoláním na porušení čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě z 12. 9. 1997 č. j. 8 Co 1229/97-11, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ostravě z 2. 7. 1997 čj. 49 E 707/97-6, jímž byl zamítnut návrh na nařízení výkonu rozhodnutí navrhovatele (nyní stěžovatele) proti odpůrci. Pro objasnění důvodů ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že rozsudkem Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 27 C 244/96 ze dne 20. 11. 1996 byl odpůrce R. P. zavázán k zaplacení 22 000 Kč s příslušenstvím společnosti Barum Holding, a. s., jako navrhovateli. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí byl však usnesením Okresního soudu v Ostravě z 2. 7. 1997 čj. 49 E 707/97-6 zamítnut s odůvodněním, že rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 11. 1996 sp. zn. 27 C 244/96 bylo údajně rozhodnuto ve prospěch již neexistujícího subjektu, tj. podniku Barum Holding, a. s., neboť ke dni 22. 10. 1996 bylo v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze zapsáno v odd. 13 ve vložce č. 3614 obchodní jméno Česká gumárenská společnost, a. s. Odvolací soud usnesením čj. 8 Co 1229/97-11 ze dne 12. 9. 1997 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a ztotožnil se s názorem, dle kterého došlo u navrhovatele výmazem z obchodního rejstříku ke vzniku nové právnické osoby. Ústavní stížností napadenému usnesení stěžovatel vytýká, že sice v době vydání rozsudku Okresního soudu v Ostravě z 20. 11. 1996 sp. zn. 27 C 244/96 již měl jiné obchodní jméno, ale při zachování stejné právní formy, stejného sídla i IČO (identifikační číslo organizace). Nejedná se tedy dle stěžovatele o vznik nové organizace, jak ostatně vyplývá i z výpisu z obchodního rejstříku, v němž se za den zápisu, s nímž je dle § 19 odst. 2 občanského zákoníku spojen vznik nové právnické osoby, uvádí 11. 4. 1991. Navíc stěžovatel uvedl, že v době vydání

Nahrávám...
Nahrávám...