dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 9/2003 SbNU, sv.29, K právu na zákonného soudceK odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 29, nález č. 9

III. ÚS 561/02

K právu na zákonného soudce
K odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu

Rozhodování každé věci příslušným (a tedy zákonným) soudem a soudcem je neopominutelnou podmínkou spravedlivého procesu, přičemž příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (v daném případě trestní řád). V posuzované věci však obecné soudy zákonem stanoveným postupem nejednaly, a porušily tak čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť v daném stavu řízení v posuzované věci a v době jejího rozhodnutí nebyla vyřešena otázka zákonného soudce, tedy taková, která zajišťuje nezávislost a nestrannost soudního rozhodování, když obě ústavně přikázané zásady představují současně nezbytnou podmínku právního státu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 16. ledna 2003 sp. zn. III. ÚS 561/02 ve věci ústavní stížnosti D. P. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře z 18. 6. 2002 sp. zn. 14 To 64/2002, jímž byla zamítnuta stěžovatelčina stížnost proti usnesení Okresního soudu v Táboře z 2. 5. 2002 sp. zn. 1 Nt 731/2001 o nevyloučení soudce z vykonávání úkonů trestního řízení.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře č. j. 14 To 64/2002-32 ze dne 18. 6. 2002 a usnesení Okresního soudu v Táboře č. j. 1 Nt 731/2001-19 a č. j. 1 Nt 731/2001-21, obě ze dne 2. 5. 2002, se zrušují.

Odůvodnění

Ústavní stížností podanou dne 19. 8. 2002 se stěžovatelka domáhá toho, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře sp. zn. 14 To 64/2002-32 ze dne 18. 6. 2002. To proto, že označeným usnesením (jeho vydáním) měla být zasažena její ústavně garantovaná základní práva obsažená v čl. 38 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ze spisu Okresního soudu v Táboře sp. zn. 1 Nt 731/2001, který si Ústavní soud vyžádal, také zjistil, že stěžovatelka podala k tomuto soudu návrh na povolení obnovy řízení, a to v trestní věci, která byla vedena u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 2 T 25/78 pro trestné činy ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, únosu podle § 216 odst. 1, útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle § 154 odst. 2, útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 trestního zákona a pro přečin podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech. V uvedené věci byla pravomocně odsouzena, a to (v konečné fázi trestního řízení vedeného proti její osobě) rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 2 To 174/78 ze dne 13. 3. 1998, kdy jí byl uložen úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody. Stěžovatelka dne 27. 11. 2001 podala návrh na povolení obnovy uvedeného trestního řízení s uvedením rozsáhlých argumentů věcného druhu, zároveň však také s návrhem na vyloučení soudce JUDr. P. L. z projednání jejího návrhu, protože má za to, že ten je v projednání její věci podjatý. Stejně tak v rámci svého návrhu na obnovu trestního řízení navrhla, aby označená věc byla Okresnímu soudu v Táboře odňata a přikázána k rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě (kde

Nahrávám...
Nahrávám...