dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 9/2000 SbNU, sv.17, K nesouladu právních závěrů se skutkovými zjištěnímiKe znárodnění majetku v rozporu s platnými předpisy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 17, nález č. 9

III. ÚS 150/99

K nesouladu právních závěrů se skutkovými zjištěními
Ke znárodnění majetku v rozporu s platnými předpisy

Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech. Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, na něž obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektováním kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá dotčení na základním právu a svobodě.

Jak Ústavní soud opakovaně zdůraznil (III. ÚS 84/94, III. ÚS 166/95 - viz Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 3, nález č. 34; svazek 4, nález č. 79 - a další), jedním z principů představujících součást práva na řádný proces [čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“)] a vylučujících libovůli při rozhodování je nezbytná návaznost mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. V případě, kdy jsou právní závěry soudu v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními anebo z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění soudního rozhodnutí nevyplývají, nutno takovéto rozhodnutí považovat za stojící v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny. Tím způsobené nevydání věci, ačkoli pro ně byly dány zákonné důvody podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, představuje pak porušení čl. 11 odst. 3 Listiny, dle něhož vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých, tedy ani na újmu práva oprávněné osoby na vydání věci.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 20. ledna 2000 sp. zn. III. ÚS 150/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. M. Č. a spol. proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem z 28. 12. 1998 sp. zn. 11 Co 158/98, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Lounech z 5. 12. 1997 sp. zn. 7 C 214/92 o zamítnutí návrhu na vydání nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. prosince 1998 č. j. 11 Co 158/98-75 a rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 5. prosince 1997 č. j. 7 C 214/92-45 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 22. 3. 1999, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatelé domáhají zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 12. 1998 č. j. 11 Co 158/98-75, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 5. 12. 1997 č. j. 7 C 214/92-45 o zamítnutí návrhu na vydání nemovitostí. Uvedenými rozhodnutími soudů se cítí být dotčeni v základních právech a svobodách plynoucích z čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a

Nahrávám...
Nahrávám...