dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 9/1999 SbNU, sv.13, K právu na soudní ochranuK návrhu na určení, zda tu právo je, či není

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 9

I. ÚS 363/98

K právu na soudní ochranu
K návrhu na určení, zda tu právo je, či není

Soudy neposkytly stanoveným způsobem ochranu právům stěžovatele, pokud neuznaly naléhavý právní zájem na určení vlastnictví stěžovatele bez podrobnějšího rozboru a odkázaly jej na postup podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Soudy dále překročily návrh účastníka, který nepožaduje vydání své věci, ale jen úřední zjištění, že je vlastníkem předmětných nemovitostí. Návrh na úřední zjištění v tak závažné věci, jako je správný zápis v katastru nemovitostí, se nepochybně jeví jako dostatečný právní zájem.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 20. ledna 1999 sp. zn. I. ÚS 363/98 ve věci ústavní stížnosti MUDr. F. G. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 25. 3. 1998 sp. zn. 30 Co 5/98, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Kolíně z 2. 7. 1997 sp. zn. 8 C 989/96 o zamítavém výroku o určení jeho vlastnického práva k pozemkovým parcelám.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 25. 3. 1998 čj. 30 Co 5/98-39 a rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 2. 7. 1997 čj. 8 C 989/96-27 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 5. 8. 1998, označeným jako ústavní stížnost. Napadá rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 25. 3. 1998 čj. 30 Co 5/98-39, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 2. 7. 1997 čj. 8 C 989/96-27 v zamítavém výroku o určení jeho vlastnického práva k pozemkovým parcelám č. 88 o výměře 24930 m2, č. 121 o výměře 4899 m2, č. 131 o výměře 6723 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Kolíně na LV č. 36 pro obec a katastrální území V.

Stěžovatel namítá, že rozsudkem krajského soudu bylo porušeno jeho základní vlastnické právo chráněné Ústavou České republiky (dále jen „Ústava“). Má za to, že byl a je výlučným vlastníkem předmětných nemovitostí, avšak toto jeho vlastnické právo je mu upíráno. Na jeho postavení prý nemůže nic změnit ani zápis v operátech katastru nemovitostí, ke kterému došlo na základě pokynu tehdejšího ONV Praha-východ ze dne 26. 2. 1976 Středisku geodezie v Českém Brodě, aby byl jako vlastník pozemků zapsán čs. stát - Státní statek, n. p. K., a to na základě trestního rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 5. 3. 1974 sp. zn. T 89/74.

Krajský soud v Praze dospěl při svém rozhodování k závěru, že vlastnictví k předmětným nemovitostem na stát nepřešlo na základě operativního pokynu ONV Praha-východ a stěžovatel tohoto vlastnictví nepozbyl, ani když byl rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 5. 3. 1974 sp. zn. T 89/74 uznán vinným spácháním trestného činu opuštění republiky podle § 109 odst. 2 trestního zákona a byl mu mimo jiné uložen trest propadnutí majetku, a to vysloveně jen rodinné vily v B. nad L. čp. 908 v okrese Praha-východ. Tento rozsudek, jakož i další rozhodnutí na něj navazující, byly pak zrušeny usnesením Okresního soudu Praha-východ ze dne 28. 9. 1990 sp. zn. Rt 507/90 podle zákona o soudní rehabilitaci

Nahrávám...
Nahrávám...