dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 9/1997 SbNU, sv.7, K principu veřejnosti soudního jednání podle čl. 38 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 9

II. ÚS 269/95

K principu veřejnosti soudního jednání podle čl. 38 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Restituční věci nelze projednávat v přezkumném řízení v neveřejném zasedání, a to vzhledem k jejich komplikovanosti a vzhledem k tomu, že původní akty odebrání vlastnictví se udály před dlouhou dobou.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 29. ledna 1997 sp. zn. II. ÚS 269/95 ve věci ústavní stížnosti J. Š. proti rozsudkům Krajského soudu v Ostravě ze 3. 8. 1995 sp. zn. 22 Ca 66/95, 22 Ca 67/95, 22 Ca 68/95 a 22 Ca 69/95 o určení vlastnického práva k nemovitostem.

I. Výrok

Ústavní stížnosti se zcela vyhovuje.

Rozsudky Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 8. 1995 čj. 22 Ca 66/95-11, 22 Ca 67/95-10, 22 Ca 68/95-10, 22 Ca 69/95-10 se zrušují.

II. Odůvodnění

Včas podané ústavní stížnosti směřovaly proti shora uvedeným rozsudkům Krajského soudu v Ostravě, jež nabyly právní moci dnem 20. 9. 1995. Těmito rozsudky byla potvrzena rozhodnutí Okresního úřadu v Bruntále - pozemkového úřadu ve výroku rozhodnutí ohledně stěžovatele tak, že tento není vlastníkem ideální poloviny nemovitostí v rozhodnutích blíže specifikovaných, které se nacházejí v k.ú. H.

V případě rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 8. 1995 č. j. 22 Ca 66/95-11 bylo potvrzeno rozhodnutí č. 1449/7 Okresního úřadu v Bruntále - pozemkového úřadu ze dne 3. 1. 1995 č. j. PÚ/7089/94-Ri, ve výroku ohledně stěžovatele tak, že tento není vlastníkem ideální poloviny nemovitosti st.p.č. 48/2 v k.ú. H.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 8. 1995 čj. 22 Ca 67/95-10 bylo potvrzeno rozhodnutí č. 1449/8 Okresního úřadu v Bruntále - pozemkového úřadu ze dne 4. 1. 1995 č. j. PÚ/7090/94-Ri ve výroku ohledně stěžovatele tak, že tento není vlastníkem ideální poloviny nemovitostí, pozemků p.č. : 82/4, 81/1, 81/3, 81/2, 82/5, 1029/10, 1029/12 a 1068/6, vše v k.ú. H.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 8. 1995 č. j. 22 Ca 68/95-10 bylo potvrzeno rozhodnutí č. 1449/9 Okresního úřadu v Bruntále - pozemkového úřadu ze dne 4. 1. 1995 č. j. PÚ 7091/94-Ri ve výroku ohledně stěžovatele tak, že tento není vlastníkem ideální poloviny nemovitostí, pozemků p.č. : 48/1 a 48/4, v k.ú. H.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 8. 1995 č. j. 22 Ca 69/95-10 bylo potvrzeno rozhodnutí č. 1449/10 Okresního úřadu v Bruntále - pozemkového úřadu ze dne 4. 1. 1995 č. j. PÚ/7092/94-Ri ve výroku ohledně stěžovatele tak, že tento není vlastníkem ideální poloviny nemovitostí, pozemků p.č. : 996 a 997, v k.ú. H.

Ve všech shora uvedených případech bylo rozhodnutí Okresního úřadu v Bruntále - pozemkového úřadu ve věci druhé žadatelky M.Š. rozsudkem Krajského soudu v Ostravě zrušeno a vráceno správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Stěžovatel ve svých podáních (vedených nyní pod jednou spisovou značkou II. ÚS 269/95 na základě usnesení o spojení věcí ze dne 10. 12. 1996 č. j. II. ÚS 269/95-12) uvádí, že napadenými rozsudky Krajského soudu v Ostravě bylo porušeno jeho

Nahrávám...
Nahrávám...