dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 88/2001 SbNU, sv.22, K posuzování státního občanství jako podmínky pro uplatnění restitučního nároku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 88

II. ÚS 326/98

K posuzování státního občanství jako podmínky pro uplatnění restitučního nároku

Z ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nelze dovodit, že by bylo podmínkou uplatnění restitučního nároku, aby znovu nabyté (nebo podle § 2 odst. 2 ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ve znění pozdějších předpisů, zachované) státní občanství již nemohlo být znovu pozbyto. Takový výklad by znamenal, že by byli zákonodárcem zbaveni možnosti restituovat svůj bývalý majetek ti, kteří byli nuceni a donuceni opustit československé území, a v důsledku nových životních poměrů požádali o propuštění ze státního svazku, nebo jim dokonce svévolným zásahem orgánů bývalého režimu bylo československé, popř. české občanství odňato. Restituční zákony směřují naopak mimo jiné alespoň k částečnému zmírnění křivd, které oprávněným osobám takovým postupem a tlakem vznikly.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 13. června 2001 sp. zn. II. ÚS 326/98 ve věci ústavní stížnosti Dr. J. K., právní nástupkyně původního stěžovatele JUDr. K. D. F. W., proti rozsudku Městského soudu v Praze z 25. 3. 1998 sp. zn. 28 Ca 276/96, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, okresního pozemkového úřadu, ze 17. 6. 1996 č. j. POZ/5220/1042/96, že stěžovatel není vlastníkem nemovitostí, a návrhu na zrušení § 2 odst. 3 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/1996 Sb., eventuálně § 2 zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. Výrok

1. Rozsudek Městského soudu v Praze z 25. 3. 1998 č. j. 28 Ca 276/96-59 a rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, okresního pozemkového úřadu, ze 17. 6. 1996 č. j. POZ/5220/1042/96 se zrušují;

2. návrh na zrušení § 2 odst. 3 zákona ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 30/1996 Sb., a eventuální návrh na zrušení § 2 zákona ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se odmítají.

II. Odůvodnění

1. Navrhovatel podal ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 1998 č. j. 28 Ca 276/96-59, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, okresního pozemkového úřadu, ze dne 17. 6. 1996 č. j. POZ/5220/1042/96. Tímto rozsudkem byl zamítnut navrhovatelův opravný prostředek proti uvedenému rozhodnutí, podle kterého navrhovatel není vlastníkem blíže určených nemovitostí uvedených v přiložených identifikacích

Nahrávám...
Nahrávám...