dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 86/2001 SbNU, sv.22, K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 86

I. ÚS 234/99

K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

Výzva k úhradě soudního poplatku měla být podle § 49 odst. 1 občanského soudního řádu (ve znění platném v době vydání usnesení napadených ústavní stížností) doručena i stěžovateli, neboť on sám měl v řízení něco osobně vykonat. Tento názor sdílí i Ústavní soud, neboť jej považuje za ústavně konformní, což vyslovil již ve svých dřívějších rozhodnutích (srov. nález ze dne 24. 1. 2000 sp. zn. IV. ÚS 238/99, nález ze dne 10. 1. 2001 sp. zn. II. ÚS 377/2000 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 17, nález č. 10; svazek 21, nález č. 6).

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 12. června 2001 sp. zn. I. ÚS 234/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. V. M. proti usnesení Městského soudu v Praze z 8. 3. 1999 sp. zn. 38 Ca 351/98 a usnesení Městského soudu v Praze z 9. 4. 1999 sp. zn. 38 Ca 351/98 o zastavení řízení.

I. Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 1999 č. j. 38 Ca 351/98-17 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 1999 č. j. 38 Ca 351/98-24 se zrušují.

II. Odůvodnění

Usneseními ze dne 8. 3. 1999 č. j. 38 Ca 351/98-17 a ze dne 9. 4. 1999 č. j. 38 Ca 351/98-24 rozhodl Městský soud v Praze, že se řízení zastavuje. V prvém případě (usnesení ze dne 8. 3. 1999) se tak stalo proto, že stěžovatel nesplnil svoji poplatkovou povinnost při podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu. Žalobou se domáhal zrušení rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy, ze dne 1. 10. 1998 č. j. DOP R4/16787/98/JK/106, avšak soudní poplatek (splatný zároveň s podáním návrhu) neuhradil ani ve lhůtě splatnosti ani k výzvě soudu doručené mu dne 6. 11. 1998 (poznámka: toto datum bylo v odůvodnění rozsudku opraveno dne 18. 6. 1999 na datum 28. 1. 1999), přestože tak byl povinen učinit podle § 2 odst. 1 písm. a), § 4 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; jako povinná osoba od placení soudního poplatku v případě opravného prostředku proti rozhodnutí pozemkového úřadu osvobozen není. Ve druhém případě (usnesení ze dne 9. 4. 1999) byl důvodem k zastavení řízení neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, neboť předmětem řízení bylo stěžovatelovo odvolání právě proti předchozímu usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení, proti kterému nejsou opravné prostředky přípustné. Městský soud v Praze však přesto v odůvodnění tohoto rozhodnutí opět uvedl, že jeho předchozím usnesením bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku splatného podáním návrhu, když poplatek nebyl zaplacen ani ve lhůtě stanovené ve výzvě soudu k jeho zaplacení. Lhůta byla stanovena osmidenní od doručení výzvy ze dne 28. 1. 1999, která rovněž obsahovala poučení o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla - podle odůvodnění citovaného usnesení - doručena stěžovatelově právní zástupkyni spolu se žádostí o předložení kopie napadeného rozhodnutí dne 28. 1. 1999. Obsah zásilky, jejíž převzetí bylo potvrzeno, vyplývá z údajů uvedených na doručence založené v soudním spise.

V

Nahrávám...
Nahrávám...