dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 86/2000 SbNU, sv.18, K účinnosti smlouvy o převodu nemovitostí K zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 86

I. ÚS 331/98

K účinnosti smlouvy o převodu nemovitostí K zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

S ohledem na § 133 odst. 2 občanského zákoníku je nutné oddělit závazkověprávní (obligační) účinky prodeje vyvolané kupní smlouvou od věcněprávních (věcných) účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, kterým se konstituuje vlastnictví k nemovité věci; k účinkům vkladu, jež jsou s ním bezprostředně spojeny, může dojít pouze následně po účincích vyvolaných smlouvou, neboť ke vkladu dochází právě na základě smlouvy. Podle názoru Ústavního soudu je proto zřejmé, že se smluvní strany převodu nemohou od této zásady odchýlit a časovou následnost závazkověprávních a věcněprávních účinků fakticky zaměnit.

Vzhledem k tomu, že kupní smlouva zakládá synallagmatický právní vztah obsahující vzájemná plnění, tj. konkrétní vzájemná práva a povinnosti obou stran s následky zániku práv jednoho z účastníků při vzniku práv druhého účastníka či zániku povinnosti jejím splněním, je i zánik práv a povinností ze závazkového vztahu účastníků kupní smlouvy vázán - v souzené věci - na podmínku, jejíž splnění je nemožné, tedy na podmínku, že účinnost smlouvy nastává vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podle § 36 odst. 1 občanského zákoníku se k takové podmínce nepřihlíží. Proto není možné souhlasit se závěrem katastrálního úřadu, který vychází ze „zjištění“, že předmětná kupní smlouva není ke dni podání návrhu na vklad účinná, neboť účinnosti má nabýt až dnem, kdy katastrální úřad vloží podle ní právo do katastru nemovitostí. Za splnitelnou odkládací podmínku, s níž rozhodnutí Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem v podstatě operuje, nelze považovat parafrázi ustanovení § 47 odst. 1 a § 133 odst. 2 občanského zákoníku (obsaženou v kupní smlouvě), že „platnost této smlouvy nastává dnem podpisu smluvních stran; její účinnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí“.

Lze dodat, že podle poznatků soudní praxe není běžné, že by účastníci smlouvy v ní sjednávali - co do účinnosti smlouvy - tzv. odkládací podmínku. Pravidlem bývá opak, neboť obvykle se ve smlouvách různě parafrázuje text § 133 odst. 2 (popř. § 47 odst. 1) občanského zákoníku. Typické bývá ujednání, že „smlouva nabývá účinnosti vkladem do katastru“. Takové ujednání je však z hlediska jím zamýšlených účinků zpochybnitelné; je-li smlouva perfektní, pak je i účinná bez ohledu na to, že samo vlastnictví se nabývá až intabulací, tj. vkladem do katastru.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 12. června 2000 sp. zn. I. ÚS 331/98 ve věci ústavní stížnosti JUDr. J. V. a A. V. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 21. 5. 1998 sp. zn. 45 Ca 53/98 a rozhodnutí Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem z 28. 11. 1997 č. j. 21011 V112-4205/97 o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 21. 5. 1998 č. j. 45 Ca 53/98-32 a rozhodnutí Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 28.11.1997 č. j. 21011 V112-4205/97 se zrušují.

II.

Nahrávám...
Nahrávám...