dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 86/1997 SbNU, sv.8, K institutu zajištění podle zákona o Policii České republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 86

III. ÚS 123/97

K institutu zajištění podle zákona o Policii České republiky

Novela zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, provedená zákonem č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících, rozšířila dosavadní zajištění o důvody opravňující zajistit osobu, která byla přistižena při spáchání trestného činu [§ 14 odst. 1 písm. d)] nebo která na základě kriminalisticky doložitelných informací je podezřelá z přípravy, pokusu nebo spáchání trestného činu [§ 14 odst. 1 písm. e)]. Touto novelizací byl institut zajištění [§ 14 odst. 1 písm. d), e) cit. zákona] vytržen z pořádkového charakteru a zařazen do trestněprocesní roviny. V uvedených případech totiž zajištění zjevně neplní pořádkový účel, ale ve skutečnosti je zadržením pachatele trestného činu nebo osoby podezřelé z jeho přípravy či pokusu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 26. června 1997 sp. zn. III. ÚS 123/97 ve věci ústavní stížnosti J.Z. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 11. 2. 1997 sp. zn. 5 To 84/97 o zamítnutí stížnosti proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze 16. 1. 1997 sp. zn. Nt 139/97 o vzetí do vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 5 To 84/97-28 ze dne 11. 2. 1997 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Návrhem podaným Ústavnímu soudu ve lhůtě stanovené § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb. se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 5 To 84/97-28 ze dne 11. 2. 1997, kterým byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta stížnost navrhovatele proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 16. 1. 1997 č. j. Nt 139/97-16, jímž byl navrhovatel jako obviněný vzat do vazby podle ustanovení § 68 tr. řádu z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. řádu. Navrhovatel má za to, že napadeným rozhodnutím byla porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 8 odst. 2, 3 a 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Za dané situace si Ústavní soud vyžádal spis Okresního soudu v Teplicích sp. zn. Nt 139/97, jakož i spis Policie ČR, Okresního úřadu vyšetřování Teplice, ČVS: OVV 68/97. Z uvedených spisových materiálů potom zjistil, že navrhovateli bylo sděleno dne 14.1. 1997 obvinění pro trestný čin neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák., tr. čin krádeže dle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., tr. čin podvodu dle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a konečně pro tr. čin pohlavního zneužívání dle § 242 odst. 1 tr. zák. formou spolupachatelství dle § 9 odst. 2 tr. zák. (ještě předtím mu bylo sděleno obvinění dne 12. 9. 1996 pro tr. čin neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák.). Z úředního záznamu o zajištění osoby, který je ve spisu ČVS: OVV 68/97 založen, plyne, že navrhovatel byl zajištěn podle § 14 odst. 1 písm. e) zák. č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, dne 13. 1. 1997 ve 14.30 hod. s odůvodněním, že „jmenovaný je důvodně podezřelý ze spáchání majetkové t r. činnosti v okrese Teplice“. Týž spis obsahuje protokol o zadržení obviněného, kdy byl zadržen podle

Nahrávám...
Nahrávám...