dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 85/1995 SbNU, sv.4, K neoprávněnosti obce určovat obecně závaznou vyhláškou, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uložit, neboť tato pravomoc náleží výlučně zákonodárci podle čl. 39 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 85

Pl. ÚS 29/95

K neoprávněnosti obce určovat obecně závaznou vyhláškou, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uložit, neboť tato pravomoc náleží výlučně zákonodárci podle čl. 39 Listiny základních práv a svobod

Podle čl. 39 Listiny základních práv a svobod jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit. Jelikož vyhláška města Ústí nad Labem č. 40/1995 stanoví, které jednání je trestným činem a má být postihováno trestem podle § 260 a 261 trestního zákona, a protože obecně závazná vyhláška obce je pod zákonným právním předpisem (což plyne jednak z čl. 15 odst. 1, čl. 104 a čl. 79 odst. 3 Ústavy a jednak z § 16 odst. 2 a § 24 odst. 1 a 2 zákona o obcích), je tím dán její rozpor s čl. 39 Listiny základních práv a svobod.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 sp. zn. Pl. ÚS 29/95 ve věci návrhu skupiny 29 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem (nález byl vyhlášen pod č. 14/1996 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Dne 2. října 1995 obdržel Ústavní soud České republiky návrh skupiny 29 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem.

Znění napadené vyhlášky je následující:


Obecně závazná vyhláška č. 40/1995

o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 15. 6. 1995, na základě § 14 odst. 1 písm. i) a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v úplném znění, usneslo na této obecně závazné vyhlášce (dále jen vyhláška):

článek 1

Propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist se na území města zakazuje.

článek 2

Propagací stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist se rozumí:

a)  požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku

b)  užívání symbolů těchto zločinných hnutí

c)  zpochybňování zločinnosti režimů, které tato hnutí představovala

d)  jakékoliv veřejné vychvalování totalitních režimů, které potlačují základní lidská práva.

článek 3

Porušení této vyhlášky podléhá stíhání dle trestního zákona, § 260 a § 261.

Nahrávám...
Nahrávám...