dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 83/1998 SbNU, sv.11, K vztahu mezi oprávněnou osobou a transformovaným zemědělským družstvem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 83

IV. ÚS 201/98

K vztahu mezi oprávněnou osobou a transformovaným zemědělským družstvem

K tomu, aby se stala oprávněnou osobou podle § 14 písm. c) zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, musí být mezi touto osobou a transformovaným družstvem shoda, že náhrada podle zvláštních předpisů má být poskytnuta podílem na jmění. Vzhledem ke způsobu vedení sporu obecnými soudy však není jasno a jeví se jako nepřezkoumatelné, zda dohoda v tomto směru byla mezi transformovaným družstvem a žadatelem uzavřena tím, že družstvo k výzvě žadatele vyčíslilo z tohoto titulu (tj. z titulu nároku na náhradu za znehodnocené, resp. odstraněné stavby podle zvláštních předpisů) určité majetkové nároky v rámci tzv. základního podílu oprávněné osoby na majetku družstva podle § 7 odst. 4 věty první zákona č. 42/1992 Sb., čímž by taková osoba získala postavení oprávněné osoby podle § 14 písm. c) zákona č. 42/1992 Sb. Skutečnost, že posouzení této otázky ponechaly obecné soudy stranou, znamená tedy ve svých důsledcích porušení stěžovatelova práva na spravedlivý proces zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 11. srpna 1998 sp. zn. IV. ÚS 201/98 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. G. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 13. 1. 1998 sp. zn. 11 Co 332/97, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Domažlicích z 19. 3. 1997 sp. zn. 5 C 16/97 ve znění opravného usnesení ze 16. 4. 1997 o zamítnutí návrhu na vydání majetkového podílu v družstvu.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 1. 1998 čj. 11 Co 332/97-40 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ústavnímu soudu včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 1. 1998 sp. zn. 11 Co 332/97, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Domažlicích ze dne 19. 3. 1997 čj. 5 C 16/97-26, ve znění opravného usnesení ze dne 16. 4. 1997 čj. 5 C 16/97-30. Stěžovatel namítá, že zmíněnými rozhodnutími, kterými byl zamítnut jeho návrh na uložení povinnosti Zemědělskému družstvu O. (dále jen „družstvo“) vydat mu majetkový podíl ve výši 3 155 957,24 Kč s příslušenstvím přiznaný na základě transformačního projektu družstva schváleného valnou hromadou dne 16. 10. 1992, bylo zasaženo do jeho ústavně zaručeného práva vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Stěžovatel v ústavní stížnosti poukazuje na to, že se v řízení před obecnými soudy nedomohl svých Ústavou zaručených práv, ač jsou podle čl. 1 Listiny nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a podle čl. 4 Ústavy pod ochranou soudní moci, neboť obecné soudy, aniž by tato ustanovení respektovaly, rozhodly podle jeho mínění naprosto v rozporu se smyslem právní úpravy transformace družstev obsažené v zákoně č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech (dále jen „transformační zákon“), ve spojení s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

Nahrávám...
Nahrávám...