dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 77/1996 SbNU, sv.6, K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhláškyNabídka zboží a služeb v cizím jazyce jako projev svobody podnikání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 77

Pl. ÚS 33/95

K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky
Nabídka zboží a služeb v cizím jazyce jako projev svobody podnikání

1. Obecně závazná vyhláška obce o provedení firemních označení a nápisů pokud jde o použití jazyka, velikosti a barvy písma nemá opodstatnění ani v rozsahu samostatné působnosti obce ani v její působnosti přenesené.

2. Živnostenský zákon i obchodní zákoník ponechávají na úvaze každého podnikatele, jaký okruh zákazníků a jakým způsobem chce při dodržení svých zákonných povinností oslovit. Při splnění těchto povinností jsou firemní nápisy a označení součástí nabídky v tržní konkurenci, v níž neplatí princip úředního jazyka.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 17. září 1996 sp. zn. Pl. ÚS 33/95 ve znění opravného usnesení ze dne 5. května 1997 ve věci návrhu přednostky Okresního úřadu ve Znojmě na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma přijaté Městským zastupitelstvem ve Znojmě s účinností od 23. února 1995 (nález byl vyhlášen pod č. 260/1996 Sb. a jeho oprava pod č. 119/1997 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Znojma č. 35/1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma přijatá Městským zastupitelstvem ve Znojmě s účinností ode dne 23. 2. 1995 se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Dne 25. 10. 1995 obdržel Ústavní soud návrh přednostky Okresního úřadu ve Znojmě na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma.

Vyhláška přijatá Městským zastupitelstvem ve Znojmě dne 7. 2. 1995 byla vyvěšena od 8. 2. 1995 do 23. 2. 1995, účinnosti nabyla dne 23. 2. 1995. Text vyhlášky je následující:


„Vyhláška

č. 35/95

O jazykovém provedení firemních označení a nápisů

na území města Znojma

Městské zastupitelstvo Znojmo podle § 16 a 36 odst. 1 písm. g) zákona č. 367/1990 Sb. ve znění zákona č. 410/1992 Sb., o obcích, schválilo na svém zasedání dne 7. února 1995 tuto vyhlášku:

§ 1

Veškeré firemní označení a nápisy na území města musí být v českém jazyce a označeny českým názvem. Pokud bude označení firmy nebo nápis cizojazyčný, musí být umístěn až za (pod) nápisem (označením) českým, a to v nejvýše poloviční velikosti a méně výrazně barevně než název (označení) český.

§ 2

Grafická úprava nápisů a firemních označení musí odpovídat charakteru objektu a prostředí, kde je umístěna.

§ 3

Znění cizojazyčného textu musí být navrženo a zkontrolováno úředním překladatelem z důvodu eliminace gramatických chyb.

§ 4

1. Nedodržení ustanovení této vyhlášky fyzickými osobami se postihuje jako přestupek podle § 46 a 48 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění změn a doplňků (o přestupcích), nepůjde-li o čin přísněji trestný.

2. Porušení této vyhlášky právnickými osobami lze postihnout dle § 50 zákona č. 367/1990 Sb., ve znění zákona č. 410/1992 Sb. (o obcích), uložením pokuty až do výše 100000 Kč.

§ 5

Závěrečná ustanovení

1.

Nahrávám...
Nahrávám...