dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 74/2000 SbNU, sv.18, K privatizaci majetku, na nějž byl před schválením privatizačního projektu uplatněn restituční nárok

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 74

II. ÚS 571/99

K privatizaci majetku, na nějž byl před schválením privatizačního projektu uplatněn restituční nárok

Novelizace zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, neupřednostnily privatizace před restitucemi při zachování nároku na finanční náhradu obecně, tedy v celém rozsahu, ale pouze ve vztahu k novému okruhu oprávněných osob konstituovanému novelizacemi (zákon č. 116/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 30/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Není tedy možné obecně upřednostňovat privatizace před restitucemi se zachováním nároku oprávněné osoby na finanční náhradu s odkazem na to, že účelem zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nikoli odstranění, nýbrž zmírnění některých majetkových křivd, ke kterým došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku.

Nemovitosti, na něž byl uplatněn restituční nárok a o jehož oprávněnosti nebylo do doby schváleného privatizačního projektu rozhodnuto, nesmí být převedeny do vlastnictví jiných subjektů. V případě, že se tak stane, jsou všechny takovéto úkony právně neplatné.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 24. května 2000 sp. zn. II. ÚS 571/99 ve věci ústavní stížnosti J. R. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 16. 9. 1999 sp. zn. 22 Ca 521/98, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu ve Vsetíně, okresního pozemkového úřadu, z 30. 10. 1998 č. j. PÚ 328-1/92-201, že stěžovatelka není vlastníkem pozemků.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 1999 č. j. 22 Ca 521/98-25 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která došla Ústavnímu soudu dne 17. 12. 1999, se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 1999 č. j. 22 Ca 521/98-25, a to pro porušení čl. 11, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Rozhodnutím Okresního úřadu ve Vsetíně, okresního pozemkového úřadu, ze dne 30. 10. 1998 č. j. PÚ 328-1/92-201 bylo určeno, že stěžovatelka není vlastníkem pozemků p. č. 535 a 553 o výměře 15 212 m2 v k. ú. D. B. s odůvodněním, že k přechodu vlastnictví na stát došlo podle § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a pokud jde o posouzení případné existence překážky bránící jejich vydání, odkázal pozemkový úřad na vázanost názorem Krajského soudu v Ostravě, který shledal překážku pro jejich vydání podle § 11 odst. 1 písm. c) a § 14a tohoto zákona.

Krajský soud v Ostravě rozhodl rozsudkem ze dne 16. 9. 1999 č. j. 22 Ca 521/98-25 tak, že rozhodnutí

Nahrávám...
Nahrávám...