dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 72/1999 SbNU, sv.14, K právu na soudní ochranuK poučení o opravném prostředku. proti správnímu rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 72

I. ÚS 367/98

K právu na soudní ochranu
K poučení o opravném prostředku. proti správnímu rozhodnutí

Jestliže rozhodnutí správního orgánu neobsahovalo konkrétní a tedy řádné poučení, pokud jde o označení soudu, u něhož lze opravný prostředek podat, šlo o poučení neúplné, které lze považovat za poučení vadné. Za této situace měl obecný soud reflektovat postup podle § 250m odst. 2 občanského soudního řádu, který za podmínek tam uvedených stanoví lhůtu k podání opravného prostředku 6 měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 11. května 1999 sp. zn. I. ÚS 367/98 ve věci ústavní stížnosti J. P. proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 21. 4. 1998 sp. zn. 30 Ca 104/98 ve spojení s opravným usnesením téhož soudu z 10. 9. 1998 sp. zn. 30 Ca 104/98 o odmítnutí opravného prostředku proti rozhodnutí Okresního úřadu v Táboře, okresního pozemkového úřadu, že stěžovatelka a další účastníci řízení nejsou vlastníky nemovitostí.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 4. 1998 sp. zn. 30 Ca 104/98 ve spojení s opravným usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 9. 1998 č. j. 30 Ca 104/98-20 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka podala ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 4. 1998 č. j. 30 Ca 104/98-15 a doplnila ji vyjádřením, že ústavní stížnost směřuje i proti opravnému usnesení téhož soudu ze dne 10. 9. 1998 č. j. 30 Ca 104/98-20, kterým byl odmítnut opravný prostředek stěžovatelky proti rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Táboře ze dne 18. 2. 1998 č. j. PÚPr/134/98-Ri (UZ 1740/8). Okresní pozemkový úřad postupem podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, rozhodl tak, že J. P. a další účastníci řízení M. K. a J. K. nejsou vlastníky nemovitostí nacházejících se v k. ú. B., konkrétně rybníka číslo parcelní 783 o výměře 11,0860 ha, a to pro existenci překážky podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o půdě č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Toto rozhodnutí napadla stěžovatelka opravným prostředkem doručeným Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 5. 3. 1998.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 11. 3. 1998 č. j. 10 Ca 74/98-5 postoupil věc Krajskému soudu v Plzni s odůvodněním, že v době podání opravného prostředku měla navrhovatelka trvalé bydliště v A., K. ul. č. 6, takže příslušným soudem k projednání opravného prostředku je Krajský soud v Plzni. Toto usnesení a soudní spis (včetně písemného vyhotovení opravného prostředku) byl Krajským soudem v Českých Budějovicích doručen Krajskému soudu v Plzni až dne 14. 4. 1998, tedy již po lhůtě k podání opravného prostředku podle § 250m odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“).

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 21. 4. 1998 č. j. 30 Ca 104/98-15 ve spojení s opravným usnesením téhož soudu ze dne 10. 9. 1998 č. j. 30 Ca 104/98-20 opravný prostředek stěžovatelky proti rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Táboře ze dne 18. 2. 1998 č. j. PÚPr/134/98-Ri (UZ 1740/8) odmítl. Krajský soud se

Nahrávám...
Nahrávám...