dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 68/1997 SbNU, sv.8, K otázce samostatné působnosti obce (města)

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 68

Pl. ÚS 7/97

K otázce samostatné působnosti obce (města)

Provozování nevýherních automatů je prováděno na základě živnostenského oprávnění. Pro tuto činnost platí režim zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Protože živnostenský zákon neobsahuje pro tuto činnost zákonné zmocnění pro obce, nemohou obce samostatně regulovat provoz digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení.

Výkon kontroly nad touto činností se řídí zákonem ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Ani tento zákon, včetně zákona ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, neobsahuje zmocnění pro samosprávu k vydávání obecně závazných vyhlášek na rozšiřování kontroly živnostenského podnikání a dozoru nad ním.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 sp. zn. Pl. ÚS 7/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Šumperku na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. 12. 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka (nález byl vyhlášen pod č. 136/1997 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. 12. 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Přednosta Okresního úřadu v Šumperku podáním ze dne 2. 4. 1997, které došlo Ústavnímu soudu dne 7. 4. 1997, podal návrh na zrušení právního předpisu, obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. 12. 1996. Tento návrh doplnil podáním ze dne 28. 4. 1997. Ve svém návrhu dovodil, že vydání obecně závazné vyhlášky patří do samostatné působnosti města Šumperka, ale proto, že určuje právnickým a fyzickým osobám působícím v katastru města Šumperka právní povinnosti, tj. umístění a provozování digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení pouze v samostatných provozovnách - hernách, zákaz vstupu do herny žákům ve dnech školního vyučování do 16. 00 hodin a nutnost vytvoření samostatné herny, která jen v důsledku umístění nevýherních automatů v již existující provozovně, či její části, musí být jako změna v užívání stavby nahlášena stavebnímu úřadu, který o ní rozhodne nebo nařídí nové kolaudační řízení, šlo město Šumperk ve své obecně závazné vyhlášce (dále jen OZV) č. 41/96 nad rámec zákona, neboť se dostalo do rozporu s ustanovením § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, a § 17 a § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“). Kontrolou a dozorem nad dodržováním této OZV byli pověřeni pracovníci tří odborů městského úřadu a městské policie s právem ukládat blokové pokuty při porušení vyhlášky nebo věc předávat k řízení přestupkovému oddělení Městského úřadu v Šumperku.

Vydáním OZV č. 41/96 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení, jak dovozuje navrhovatel, došlo nepřímo i k porušení ustanovení čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

2. Text pozastavené vyhlášky je tento:


Vyhláška č. 41/96

o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka.

Městské zastupitelstvo v Šumperku na

Nahrávám...
Nahrávám...