dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 68/1995 SbNU, sv.4, K pojmu „veřejné prostranství“ podle zákona o místních poplatcích

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 68

Pl. ÚS 14/95

K pojmu „veřejné prostranství“ podle zákona o místních poplatcích

Jak vyplývá ze zákona o místních poplatcích, je účelem veřejného prostranství jeho obecné užívání, které je bezplatné a zvláštní užívání, které je úplatné. Zpoplatnění se nemusí týkat všech veřejných prostranství. Proto je nutné provést přesnou specifikaci veřejných prostranství pro zvláštní užívání uvedením názvu místa nebo jinak blíže charakterizovat jejich umístění v obci, aby byla vyloučena jejich záměna a současně aby nebyla narušena právní jistota občanů.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 sp. zn. Pl. ÚS 14/95 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Břeclavi na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice, o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích (nález byl vyhlášen pod č. 280/1995 Sb.).

I. Výrok

1. V obecně závazné vyhlášce o udržování pořádku v obci Kostice ze dne 29. června 1994 se ruší v čl. 4 část vyjádřená slovy „a vyhlášky o místních poplatcích“. V ostatním se návrh zamítá.

2. V obecně závazné vyhlášce obce Kostice o místních poplatcích ze dne 27. října 1994 se ruší čl. 8 odst. 2.

Nález nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Ústavní soud České republiky obdržel dne 25. 5. 1995 návrh přednosty Okresního úřadu v Břeclavi na zrušení:

1) prvního odstavce čl. 4 obecně závazné vyhlášky obce Kostice o udržování pořádku v obci Kostice, schválené obecním zastupitelstvem dne 29. 6. 1994, kterým se určuje veřejné prostranství v obci;

2) druhého odstavce čl. 8 obecně závazné vyhlášky obce Kostice o místních poplatcích, schválené obecním zastupitelstvem dne 27. 10. 1994.

V návrhu se odkazuje na to, že obecně závazná vyhláška o udržování pořádku v obci Kostice byla obecním zastupitelstvem schválena dne 29. 6. 1994. Z celkového počtu 15 členů obecního zastupitelstva hlasovalo pro přijetí návrhu 10 členů. Její vyhlášení se uskutečnilo ve dnech 29. 6. až 15. 7. 1994 vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a nabyla účinnosti dne 15. 7. 1994.

V návrhu se uvádí, že čl. 4 vyhlášky, mimo jiné pro účely této vyhlášky o místních poplatcích, určuje místa v obci, která jsou veřejným prostranstvím.

Podle § 15 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění změn a doplňků, může obec zavedení poplatků stanovit obecně závaznou vyhláškou a u poplatků za užívání veřejného prostranství určí místa, která jsou v obci veřejným prostranstvím.

Z uvedeného vyplývá, že vymezení veřejného prostranství nemůže být obsahem jiné obecně závazné vyhlášky, tj. vyhlášky o udržování pořádku v obci Kostice ze dne 29. 6. 1994. Za tohoto stavu platí v obci Kostice dvojí úprava určení veřejného prostranství pro účely místních poplatků, neboť co lze považovat za veřejné prostranství je rovněž určeno v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích ze dne 27. 10. 1994.

Vyhláška o udržování pořádku v obci Kostice určuje v čl. 4, v deváté odrážce jako veřejné prostranství mj. i nezaplavené plochy rybníka, konkrétně parcely č. 520/2, 627/1, které ohraničují místní komunikaci kolem rybníka. Toto vymezení

Nahrávám...
Nahrávám...