dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 61/1996 SbNU, sv.5, K otázce stanovení postupu při rozhodování o právech fyzických osob v oblasti veřejné správy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 61

III. ÚS 226/95

K otázce stanovení postupu při rozhodování o právech fyzických osob v oblasti veřejné správy

Zákon o vysokých školách předpokládá výlučně existenci státních vysokých škol, na část jimi uskutečňovaných rozhodnutí přímo vztahuje správní řád (§ 34), pro další část upravuje speciální postup (např. § 18 odst. 2). Právu studovat na vysoké škole zákon přisuzuje veřejnoprávní povahu. Toto konstatování plyne z ustanovení § 34, podle něhož se na rozhodování o vyloučení ze studia vztahuje správní řád, a tudíž následně i možnost soudního přezkoumání.

Podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Uvedené ustanovení Listiny základních práv a svobod vyžaduje tudíž pro všechny případy rozhodování o právech stanovený postup, čili procesní úpravu, garantující rovnost a vyloučení libovůle.

Na rozhodování o přijetí ke studiu na vysoké škole se podle § 34 zákona o vysokých školách nevztahují obecné předpisy o správním řízení, tj. § 53 až 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Uvedenou problematiku neupravuje přitom ani zákon o vysokých školách. Podle § 1 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou vysoké školy samosprávné, v důsledku čehož o organizaci a činnosti vysoké školy rozhodují, v souladu se zákonem a v jeho mezích, orgány akademické samosprávy. Je tedy jejich úkolem ve statutu vysoké školy (fakulty) stanovit postup rozhodování o právech, jestliže tento postup není stanoven právními předpisy. V souvislosti s rozhodováním rektora o odvolání do rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na vysoké škole to znamená stanovit rozsah aplikace revizního principu, resp. jeho omezení, na důvody odvolání, jakož i míru aplikace kasačního a apelačního principu.

Nález

Ústavního soudu České republiky (III. senátu) ze dne 4. července 1996 sp. zn. III. ÚS 226/95 ve věci ústavní stížnosti R.K. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 5. 9. 1995 sp. zn. 29 Ca320/95 o zastavení řízení o návrhu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu a proti rozhodnutí rektora Vysokého učení technického v Brně ze 14.8. 1995 č. j. 1537/9120/95 o odvolání do rozhodnutí děkana Fakulty podnikatelské VUT v Brně ze 3. 7. 1995 č. j. 16910/95 o nepřijetí ke studiu na vysoké škole.

I. Výrok

1. Návrh na zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. září 1995 sp. zn. 29 Ca 320/95 se zamítá.

2. Rozhodnutí rektora Vysokého učení technického v Brně ze dne 14. srpna 1995 čj. 1537/9120/95 se zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Návrhem podaným Ústavnímu soudu České republiky dne 14. září 1995 a doplněným podáním ze dne 9. října 1995 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. září 1995 sp. zn. 29 Ca 320/95, jímž se zastavuje řízení o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, jakož i rozhodnutí rektora Vysokého učení technického v Brně ze dne 14. srpna 1995, čj. 1537/9120/95, ve věci odvolání proti rozhodnutí děkana Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně ze dne

Nahrávám...
Nahrávám...