dnes je 29.5.2024

Input:

Nález 60/1995 SbNU, sv.4, K otázce vrácení zemědělského majetku, zkonfiskovaného na základě dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 60

III. ÚS 39/95

K otázce vrácení zemědělského majetku, zkonfiskovaného na základě dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb.

1. Podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. přecházel majetek na čs. stát dnem jejich účinnosti. Konfiskační správní rozhodnutí pak měla pouze deklaratorní a prováděcí charakter. V obou dekretech se hovoří o konfiskaci majetku osob národnosti německé a maďarské. Z dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. plyne, že Češi etc., kteří se pod nátlakem přihlásili za Němce, a kterým bylo vydáno osvědčení o národní spolehlivosti, se za Němce nepovažují, a tedy jejich majetek nemohl podléhat konfiskaci podle uvedených dekretů. Jestliže konfiskační správní rozhodnutí (která mohla jen deklarovat přechod majetku, ke kterému došlo ex lege účinností citovaných dekretů prezidenta republiky) byla vydána několik let po vydání osvědčení o národní spolehlivosti a navíc s odůvodněním, že se jedná o Němce, byla vydána zjevně v rozporu s tehdy platnými zákonnými předpisy.

2. Úmysl zákonodárce vyjádřený v § 1 zákona č. 243/1992 Sb. se vztahuje na zmírnění některých dalších majetkových křivd vzniklých v důsledku platnosti nebo zvláštního použití některých právních předpisů nebo na základě jiných důvodů na území České republiky. Zákon č. 243/1992 Sb. se vztahuje na občany České republiky, kteří pozbyli státní občanství v poválečném období účinností dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. a nabyli je zpět podle zákonů č. 245/1948 Sb., č. 194/1949 Sb. nebo č. 34/1953 Sb. anebo je nabyli zpět již na základě ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., tedy vydáním osvědčení o národní spolehlivosti podle § 1 odst. 4, event. podle § 2 důkazem věrnosti ČSR. Jiný výklad by byl diskriminační vůči těm občanům, u kterých byla vytvořena ústavním dekretem prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. zákonná fikce o trvání státního občanství. Na dotčené osoby je třeba tedy pohlížet tak, že účinností dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. pozbyly státní občanství, po určitou dobu nebyly státními občany, a poté na základě úředního rozhodnutí toto občanství ke dni účinnosti dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. zpět nabyly. Kontinuita státního občanství je tedy zachována, avšak pro účely restituční, ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., jsou tyto osoby osobami oprávněnými.

Nález

Ústavního soudu České republiky (III. senátu) ze dne 12. října 1995 sp. zn. III. ÚS 39/95 ve věci ústavní stížnosti C. S. a MUDr. H. Č. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 18. 10. 1994 sp. zn. 22 Ca 218/94, 22 Ca 235/94 a proti rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné - pozemkového úřadu z 10. 3. 1994 č. j. PÚ - 3499/R-917-Ch o vydání nemovitosti.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 10. 1994 sp. zn. 22 Ca 218/94, 22 Ca 235/94 a rozhodnutí Okresního úřadu Karviná, Pozemkového úřadu Karviná ze dne 10. 3. 1994 čj. PÚ-3499/R-917/92-Ch se zrušují.

II. Odůvodnění

Navrhovatelky uvedly, že rozhodnutím Okresního úřadu v Karviné,

Nahrávám...
Nahrávám...