dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 57/2002 SbNU, sv.26, K rozhodování soudu o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 26, nález č. 57

III. ÚS 455/01

K rozhodování soudu o nákladech řízení

Rozhodování o nákladech (i civilního) soudního řízení je integrální součástí soudního řízení jako celku. Pokud soud rozhodne o náhradě nákladů řízení ve zjevném nesouladu s výrokem, kterým rozhodl v meritu věci, je nutno takový postup označit za postup, který porušuje principy práva na spravedlivý proces z hlediska čl. 90 Ústavy České republiky, jakož i čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 2. května 2002 sp. zn. III. ÚS 455/01 ve věci ústavní stížnosti H. Č. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 12. 4. 2001 sp. zn. 22 Co 501/2001 v části, jíž bylo rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 22 Co 501/2001-70 ze dne 12. 4. 2001 se ve výroku V. o náhradě nákladů odvolacího řízení zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatelka faxovým podáním ze dne 26. 7. 2001 předložila Ústavnímu soudu návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti. Faxové podání bylo doplněno písemným podáním ze dne 26. 7. 2001, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 7. 2001. Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 22 Co 501/2001-70 ze dne 12. 4. 2001, a to proti výroku označenému jako V., jímž bylo rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení tak, že navrhovatelka byla povinna zaplatit žalovanému náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 9 861,30 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku. Napadeným rozsudkem bylo podle navrhovatelčina názoru porušeno její základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a současně došlo k porušení čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 1 Listiny. Návrh byl podán včas.

K posouzení návrhu si Ústavní soud vyžádal spis sp. zn. 5 C 968/2000 vedený u Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Ze spisu k meritu věci Ústavní soud zjistil, že navrhovatelka jako žalobkyně se žalobou domáhala, aby soud stanovil, že žalovaný je povinen zaplatit navrhovatelce částku 25 000 Kč s příslušenstvím. Okresní soud v Jindřichově Hradci rozhodl ve věci rozsudkem č. j. 5 C 968/2000-43 ze dne 8. 1. 2001 tak, že žalovaného zavázal zaplatit žalobkyni částku 10 000 Kč s příslušenstvím, v částce 15 000 Kč s příslušenstvím žalobu zamítl. Dále rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 2 380 Kč a státu náklady řízení ve výši 253,20 Kč, a žalovanému uložil rovněž povinnost zaplatit státu náklady řízení ve výši 168,80 Kč. V odůvodnění pak Okresní soud v Jindřichově Hradci ve vztahu k nákladům řízení uvedl, že postupoval podle § 142 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) poměrným rozdělením. Převážně úspěšným byl ve sporu žalovaný, a to v rozsahu 60 %, v rozsahu 40 % byl neúspěšný. U žalobkyně poměr úspěchu a neúspěchu byl opačný. Z toho pak soud prvního stupně dovodil, že žalovaný má nárok na náhradu nákladů řízení v rozsahu 20 % svých nákladů. V tomto rozsahu pak soud prvního stupně vypočetl výši náhrady nákladů řízení, které byla žalobkyně povinna zaplatit žalovanému, a to v

Nahrávám...
Nahrávám...