dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 56/2004 SbNU, sv.33, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 33, nález č. 56

IV. ÚS 36/04

K průtahům v soudním řízení

Není-li stát v konkrétním sporu účastníků schopen zabezpečit řádný průběh soudního řízení, dochází v důsledku této jeho neschopnosti k faktickému odepření spravedlnosti. Důsledkem je pak nejen dlouhodobá nejistota stran sporu o tom, na čí straně se právo nachází, ale obecně i podlamování důvěry jednotlivců v to, že justice je schopna náležitě právo nalézat a chránit. Z toho pak vyplývá i ztráta důvěry nejen v právo samotné, ale i v demokratický stát, který, prohlašuje-li se za stát právní, je povinen zejména svým soudnictvím nalézat práva jednotlivých účastníků řízení nejen v co největší shodě s právem objektivním, ale také v přiměřeném časovém horizontu.

Je-li délka řízení zcela neadekvátní věci, o níž je řízení vedeno, je již tím samým spravedlnost procesu popřena.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 20. dubna 2004 sp. zn. IV. ÚS 36/04 ve věci ústavní stížnosti Stavební firmy Š., s. r. o., proti průtahům řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 31 C 108/95.

Výrok

Ústavní soud ukládá Městskému soudu v Brně, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp. zn. 31 C 108/95 a aby v této věci neprodleně jednal.

Odůvodnění

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 28. 1. 2004 domáhala se stěžovatelka vydání nálezu, jímž by Ústavní soud zakázal Městskému soudu v Brně pokračovat v porušování ústavně zaručeného práva stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) tím, že ve věci jím vedené pod sp. zn. 31 C 108/95 zůstane i nadále nečinný.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti uvádí, že řízení před shora uvedeným soudem trvá již více než 8,5 roku, aniž by bylo vydáno rozhodnutí, vytýká soudu, že jednání jsou nařizována s velkým časovým odstupem při nečinnosti soudu v mezidobí, a připomíná, že na její dotaz z 3. 12. 2003, kdy bude ve věci svoláno další jednání, obdržela odpověď, že nařízení jednání nelze v nejbližší době očekávat, načež na podanou její stížnost na průtahy obdržela 7. 1. 2004 odpověď, ze které se opět podává, že „nelze ani vyslovit předpoklad, kdy bude ve věci nařízeno jednání“. V závěru své ústavní stížnosti stěžovatelka žádá, aby Ústavní soud po vyžádání spisu nalézacího soudu vrátil tento spis uvedenému soudu co nejdříve zpět a tím zabránil tomu, aby v důsledku podané ústavní stížnosti došlo k průtahům dalším.

K výzvě Ústavního soudu adresované předsedkyni senátu 31 C Mgr. Z. T. sdělila tato soudkyně jakožto osoba oprávněná jednat za účastníka řízení - Městský soud v Brně [§ 30 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“)] - že byla předsedkyní senátu jmenována po justiční zkoušce až dne 30. 1. 2004 s tím, že senát 31 C, jenž jí byl přidělen, má v současné době 375 neskončených věcí; proto nemohla vyhovět žádosti zástupkyně žalobce o nařízení jednání a ani v době podání vyjádření k ústavní stížnosti nemohla jednání nařídit.

Vedlejší účastníci se k ústavní stížnosti nevyjádřili.

Předtím, než mohl Ústavní soud přistoupit k věcnému přezkumu stěžovaného postupu obecného

Nahrávám...
Nahrávám...