dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 55/2003 SbNU, sv.30, K oprávnění soudce posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonemK placení přirážky k jízdnému v městské hromadné dopravě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 55

II. ÚS 274/01

K oprávnění soudce posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem
K placení přirážky k jízdnému v městské hromadné dopravě

Podle čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) účinného v době rozhodování obecných soudů byl soudce při rozhodování vázán zákonem a byl oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem. Vázanost soudce zákonem podle uvedeného ustanovení tedy znamená oprávnění soudu neaplikovat „jiný právní předpis“, je-li soudem považován za rozporný se zákonem. A contrario z uvedených ústavních ustanovení ale také vyplývá, že nekonstatuje-li obecný soud nesoulad „jiného právního předpisu se zákonem“, je jím též vázán.

Obecné soudy nedostály v projednávaném případě všem ústavním kautelám, jež je podle čl. 95 odst. 1 Ústavy opravňovaly a opravňují neaplikovat „jiný právní předpis“. Pokud za dané situace neaplikovaly „jiný právní předpis“, jenž aplikován měl být, ocitly se v rozporu s požadavkem vázanosti soustavou právních pramenů, plynoucím z čl. 1 Ústavy, což z pohledu rozhodované věci zakládá dotčení principů řádného procesu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 15. dubna 2003 sp. zn. II. ÚS 274/01 ve znění opravného usnesení ze dne 17. 9. 2003 ve věci ústavní stížnosti D. p. hl. m. P. proti rozsudku Okresního soudu ve Vyškově z 25. 4. 2000 sp. zn. 3 C 325/99 a rozsudku Krajského soudu v Brně z 22. 1. 2001 sp. zn. 44 Co 527/2000 o zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému.

Výrok

Rozsudky Okresního soudu ve Vyškově ze dne 25. 4. 2000 č. j. 3 C 325/99-17 a Krajského soudu v Brně ze dne 22. 1. 2001 sp. zn. 44 Co 527/2000 se zrušují.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, napadla stěžovatelka v záhlaví uvedená rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově a Krajského soudu v Brně. Domnívá se, že jimi došlo k porušení jejích práv garantovaných čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Okresního soudu ve Vyškově sp. zn. 3 C 325/99, z něhož zjistil následující:

V řízení před obecnými soudy se stěžovatelka vůči žalovanému J. V., vedlejšímu účastníku v řízení před Ústavním soudem, domáhala, aby soud vydal platební rozkaz, jímž vedlejšímu účastníkovi uloží povinnost zaplatit jízdné ve výši 8 Kč a přirážku k jízdnému ve výši 200 Kč a náhradu nákladů soudního řízení. Okresní soud ve Vyškově návrhu stěžovatelky platebním rozkazem ze dne 6. 1. 1999 č. j. Ro 1133/98 vyhověl. Platební rozkaz se vedlejšímu účastníkovi nepodařilo doručit, a proto byl usnesením téhož soudu ze dne 2. 3. 1999 č. j. Ro 1133/98 zrušen.

Žalobou před obecným soudem se stěžovatelka vůči J. V. domáhala úhrady jízdného ve výši 8 Kč a přirážky k jízdnému ve výši 200 Kč, neboť vedlejší účastník podmínky pro podání žaloby

Nahrávám...
Nahrávám...