dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 55/1995 SbNU, sv.4, K otázce vrácení zemědělského majetku, neprávem zkonfiskovaného na základě dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., podle zákona č. 229/1991 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 55

II. ÚS 22/94

K otázce vrácení zemědělského majetku, neprávem zkonfiskovaného na základě dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., podle zákona č. 229/1991 Sb.

1. Pokud vlastník nesplňoval podmínky pro uplatnění dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a vlastnictví se všemi jeho atributy užíval až do doby po 25. únoru 1948, kdy teprve byl dekret vůči němu uplatněn, jednalo se v jeho případě o zneužití dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. ve smyslu politické perzekuce podle § 6 odst. 1 písm. r) zákona č. 229/1991 Sb.

2. K uvalení nucené národní správy po únoru 1948 nedošlo tedy dekretem prezidenta republiky, nýbrž výměry správních orgánů, které se na dekret formálně odvolávaly a k vydání těchto správních aktů došlo již v rozhodném období podle zákona č. 229/1991 Sb.

3. Při hodnocení poměru zákona č. 229/1991 Sb. a zákona č. 243/1992 Sb. nutno konstatovat, že zákon o půdě nemá žádné výslovné ustanovení o tom, že jeho použití je vyloučeno na zmírnění těch křivd, které jsou předmětem právní úpravy obsažené ve zvláštním zákoně. Zákazy takového použití obsahuje naproti tomu zákon č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení § 1 odst. 3.

Nález

Ústavního soudu České republiky (II. senátu) ze dne 4. října 1995 sp. zn. II. ÚS 22/94 ve znění opravného usnesení ze dne 27. února 1996 ve věci ústavní stížnosti S. M. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 15. 12. 1993 sp. zn. 10 Ca 349/93 o schválení dohody o vydání věci.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 12. 1993 čj. 10 Ca 349/93-22 se ruší.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka zaslala Ústavnímu soudu České republiky stížnost, kterou tento soud obdržel dne 2. 2. 1994. Stížnost směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 12. 1993 čj. 10 Ca 349/93-22. Tímto rozsudkem bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu ve Strakonicích - pozemkového úřadu dne 7. 9. 1993 čj. 1572/91/Vch/P/3 s tím, že věc se vrátila pozemkovému úřadu k rozhodnutí ve věci samé.

Napadeným správním rozhodnutím nebyly schváleny dohody, které stěžovatelka uzavřela podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 229/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, s vedlejšími účastníky řízení - Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, a Školním rybářstvím Střední rybářské školy V. se sídlem v P. Důvodem neschválení dohod byla skutečnost, že původní majitel - K. H., jehož nemovitosti přešly na stát podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., resp. postupem podle zákona č. 142/1947 Sb., nesplňoval předpoklady zákona č. 243/1992 Sb., ve znění zák. č. 441/1992 Sb., tj. skutečnost, že K. H. znovu nenabyl čs. občanství, neboť u jmenovaného nedošlo nikdy k jeho ztrátě. Nestal se tedy osobou oprávněnou ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 243/1992 Sb.

Napadený rozsudek se však podle názoru stěžovatelky nevypořádal se zněním § 6 odst. 1 písm. r) zák. č. 229/1991 Sb., které umožňuje vydání nemovitostí, jež přešly na stát nebo na jinou právnickou osobu v důsledku politické perzekuce nebo postupu

Nahrávám...
Nahrávám...