dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 54/1999 SbNU, sv.14, K uplatňování státní moci jen v případech a v mezích stanovených zákonemK uložení věci důležité pro trestní řízení do úschovy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 54

IV. ÚS 66/99

K uplatňování státní moci jen v případech a v mezích stanovených zákonem
K uložení věci důležité pro trestní řízení do úschovy

Smyslem a účelem § 80 odst. 1 věty třetí trestního řádu, týkající se úschovy vydané nebo odňaté věci, je zabránit tomu, aby s věcí bylo až do objasnění práva na ni disponováno, neboť právě tato dispozice s věcí by mohla vést k již neodčinitelným důsledkům. Rozhodnutí o vrácení věci při existujících pochybnostech o tom, komu svědčí vlastnické právo k této věci, je v rozporu s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem. Tyto meze byly totiž překročeny právě tím, že by mohlo dojít k uvedenému stavu „neodčinitelnosti“, když v situaci, kdy o vlastnickém právu k věci není dosud rozhodnuto, by s ní mohl disponovat někdo jiný než vlastník. I když lze zastávat názor, že nikoli každé „nezákonností“ se vyznačující rozhodnutí je současně protiústavní, je důvodem pro zrušení takového rozhodnutí právě v již ústavněprávní rovině se ocitající rozpor s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 16. dubna 1999 sp. zn. IV. ÚS 66/99 ve věci ústavní stížnosti V. s. O., a. s., proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Ostravě z 8. 12. 1998 č. j. Zn 2826/98-16 a usnesení Policie České republiky, obvodního oddělení, Ostrava-Vítkovice, z 19. 11. 1998 č. j. MROV-1455/V-TČ-98 o vrácení věci důležité pro trestní řízení.

I. Výrok

Usnesení Okresního státního zastupitelství v Ostravě ze dne 8. 12. 1998 čj. Zn 2826/98-16 a usnesení Policie ČR, obvodního oddělení, Ostrava-Vítkovice, ze dne 19. 11. 1998 č. j. MROV-1455/V-TČ-98 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Ostravě z 8. 12. 1998 č. j. Zn 2826/98-16 a usnesení Policie ČR, obvodního oddělení, Ostrava-Vítkovice, z 19. 11. 1998 č. j. MROV-1455/V-TČ-98 stěžovatel uvádí, že výklad § 80 odst. 1 trestního řádu je ze strany okresního státního zastupitelství nejen nesprávný a značně rozporuplný, ale navíc rozšiřuje oprávnění orgánů činných v trestním řízení nad rámec stanovený zákonodárcem. Okresní státní zastupitelství totiž na jedné straně konstatuje nemožnost použití citovaného ustanovení, na straně druhé však konstatuje, že policejním orgánem bylo zcela správně ve smyslu právě tohoto ustanovení rozhodnuto. Podle názoru stěžovatele v případě, že trestní řízení vedeno není, by věc měla být skutečně, tedy v pravém slova smyslu, vrácena tomu, kdo ji policejnímu orgánu vydal, v projednávané věci stěžovateli. V žádném případě však okresnímu státnímu zastupitelství nepříslušelo zkoumat vlastnické právo k vydané věci za situace, kdy ohledně této věci je veden soudní spor. Napadenými usneseními tedy podle stěžovatelova názoru došlo k porušení čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, jakož i čl. 2 odst. 2 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a z těchto důvodů navrhuje stěžovatel zrušení

Nahrávám...
Nahrávám...