dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 54/1996 SbNU, sv.5, K otázce normativních právních aktů podle právního řádu České republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 54

IV. ÚS 106/95

K otázce normativních právních aktů podle právního řádu České republiky

Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace, ve znění platném pro zemědělské organizace, vydaná Federálním ministerstvem zemědělství a výživy dne 11. 12. 1989 pod čj. FM 4-1230/1989 k rozpracování Účtové osnovy a směrnice k účtové osnově Federálního ministerstva financí ze dne 15. 9. 1989, čj. V/13 000/1989, již postrádá povahu sekundární právní normy. Sám pojem rozpracování totiž naznačuje, že obsah takto stanovené účtové osnovy se již plně nekryje se sekundárním normativním aktem a posunuje ji tak do terciární roviny. Právní řád České republiky však terciární tvorbu práva nepřipouští, což znamená, že účtová osnova Federálního ministerstva zemědělství a výživy není normativním aktem.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 26. června 1996 sp. zn. IV. ÚS 106/95 ve věci ústavní stížnosti Zemědělského družstva S. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 6. 3. 1995 sp. zn. 29 Ca 141/94 o přezkoumání rozhodnutí orgánů veřejné správy ve věci daňové povinnosti.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 1995 čj. 29 Ca 141/94-32 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně zamítajícímu žalobu proti rozhodnutím správních orgánů, a to rozhodnutí Finančního úřadu Brno-venkov ze dne 22. 9. 1992 čj. 1966/92-262, ve spojení s rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně ze dne 15. 3. 1994 čj. FŘ-4008/92-262/III o dodatečném vyměření daně a penále v celkové částce 956 450 Kč stěžovatel mimo jiné uvádí, že rozsudkem Krajského soudu v Brně došlo k porušení článku 2 odst. 3 a článku 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), podle nichž nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá, a povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. V rozporu s těmito základními právy stěžovatele byla mu citovaným rozhodnutím Finančního úřadu Brno-venkov vyměřena daň a penále za rok 1991 v částce 956 450 Kč, a to na podkladě nepublikované směrnice Federálního ministerstva zemědělství a výživy (dále jen „FMZV“) čj. FM 4-1230/89 ze dne 11. 12. 1989, která navíc dala zcela jiný smysl účtu 374, upravenému v Účtové osnově a směrnici o účtové osnově pro hospodářské organizace, vydané Federálním ministerstvem financí (dále jen „FMF“) dne 15. 9. 1989 pod čj. V/13 000/1989. Uvedenou směrnici FMZV nelze považovat za „opatření“, zmiňované v zákoně č. 131/1989 Sb., nehledě na to, že tento zákon v projednávané věci nebylo možno aplikovat z toho důvodu, že směrnice FMZV byla vydána ještě před jeho účinností. Ze všech uvedených důvodů navrhuje proto stěžovatel zrušení napadeného rozsudku.

Účastník Krajský soud v Brně ve vyjádření ze dne 17. 6. 1996 uvedl, že základem pro právní posouzení věci byl tehdy platný zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb. Tvrzení stěžovatele, že napadeným rozhodnutím došlo k porušení jeho

Nahrávám...
Nahrávám...