dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 52/2001 SbNU, sv.21, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. 9. 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 52

Pl. ÚS 23/99

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. 9. 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí

Podle § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je obec nově zmocněna v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti „pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.“. S ohledem na uvedené zákonné ustanovení není již dán rozpor napadené vyhlášky města Frýdku-Místku o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek s čl. 2 odst. 4 a čl. 79 odst. l a 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 a čl. 26 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 27. března 2001 sp. zn. Pl. ÚS 23/99 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu ve Frýdku-Místku na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. 9. 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek (nález byl vyhlášen pod č. 129/2001 Sb.).

I. Výrok

Návrh se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Přednosta Okresního úřadu ve Frýdku-Místku (dále jen „navrhovatel“) návrhem ze dne 10. 12. 1999 Ústavnímu soudu navrhl zrušení v záhlaví uvedené obecně závazné vyhlášky, jejíž znění je následující:


„Vyhláška č. 11/98

o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek

Městské zastupitelstvo ve Frýdku-Místku schválilo dne 29. 9. 1998 podle § 36 odst. 1 písm. f), § 16 a § 17 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1

Pořádání veřejných produkcí

1. Na území města Frýdku-Místku a jeho místních částech je možno pořádat veřejné hudební produkce od 8.00 do 24.00 hodiny. V pátky a soboty lze pořádat veřejné hudební produkce až do 01.00 hodiny. U příležitosti vítání Nového roku (tj. 1. 1. každého roku) lze pořádat veřejné hudební produkce i po 01.00 hodině.

2. Veřejnými hudebními produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provádění hudebních a tanečních produkcí, taneční zábavy, vystoupení estrádních umělců, artistů, podniky lidové zábavy, diskoték, stejně tak i veřejně přístupné provozování reprodukované hudby.

Článek 2

Kontrola a sankce

1. Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují pověření pracovníci Městského úřadu ve Frýdku-Místku.

2.Právnickým osobám a podnikatelům, kteří při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto vyhlášku, může Městská rada ve Frýdku-Místku uložit pokutu dle § 50 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, až do výše 100 000,- Kč, nebude-li se jednat o trestný čin dle trestního zákona.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

Výjimky z ustanovení vyhlášky může udělit městská rada.

Článek 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dnu jejího vyhlášení.“


Navrhovatel dospěl k závěru, a to i s přihlédnutím k dřívější judikatuře Ústavního soudu,

Nahrávám...
Nahrávám...