dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 49/2002 SbNU, sv.26, K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 26, nález č. 49

I. ÚS 558/99

K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

Ústavní soud se již vícekráte ve své rozhodovací praxi (srov. nález ze dne 24. 1. 2000 sp. zn. IV. ÚS 238/99, nález ze dne 27. 9. 2000 sp. zn. II. ÚS 177/2000, nález ze dne 27. 9. 2000 sp. zn. II. ÚS 217/2000, nález ze dne 10. 1. 2001 sp. zn. II. ÚS 377/2000, nález ze dne 12. 6. 2001 sp. zn. I. ÚS 234/99 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 17, nález č. 10; svazek 19, nálezy č. 137 a 138; svazek 21, nález č. 6; svazek 22, nález č. 86) vyslovil k otázce doručení výzvy k úhradě soudního poplatku i účastníkovi řízení. Poplatníkem soudního poplatku ze správní žaloby je v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, účastník, jemuž poplatková povinnost vzniká podáním žaloby (§ 4 tohoto zákona), a soudní poplatek je splatný v týž okamžik (7 odst. 1 tohoto zákona). Z toho vyplývá, že zaplacení soudního poplatku je úkon, který musí, resp. by měl účastník vykonat osobně. Ústavní soud již dříve uvedl (v nálezu sp. zn. IV. ÚS 238/99), že za ústavně konformní považuje názor obecného soudu publikovaný v Bulletinu advokacie č. 8/1998 (poznámka: správně č. 9/1998), str. 68 - 69, podle něhož se ustanovení § 49 odst. 1 věta druhá občanského soudního řádu (ve znění platném v době vydání ústavní stížností napadeného usnesení), podle něhož má-li účastník osobně v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale i jemu, vztahuje i na výzvu k zaplacení soudního poplatku. Tuto výzvu je proto třeba doručit nejen právnímu zástupci, ale i účastníku samému.

Porušení § 49 odst. 1 občanského soudního řádu, jež vedlo v souzené věci k zastavení řízení o správní žalobě, se v konečném důsledku projevilo v zásahu do ústavně zaručeného základního práva stěžovatele domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. dubna 2002 sp. zn. I. ÚS 558/99 ve věci ústavní stížnosti T. J. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze 13. 9. 1999 sp. zn. 31 Ca 130/99, jímž bylo z důvodu nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutím finančních orgánů.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 9. 1999 č. j. 31 Ca 130/99-24 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 13. 9. 1999 č. j. 31 Ca 130/99-24 zastavil řízení o správní žalobě T. J. (dále jen „stěžovatel“) proti žalovaným Finančnímu ředitelství v Hradci Králové a Finančnímu úřadu v Dobrušce a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění svého rozhodnutí poukázal krajský soud především na to, že stěžovatel nesplnil povinnost stanovenou v § 2 a 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“), tj. nezaplatil soudní poplatek ve výši 1 000 Kč zároveň s podáním žaloby. Krajský soud proto stěžovatele (žalobce) k zaplacení soudního poplatku písemně vyzval a současně jej upozornil na to, že

Nahrávám...
Nahrávám...