dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 45/2004 SbNU, sv.32, K právu na projednání věci bez zbytečných průtahůK průtahům v přípravném řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 45

III. ÚS 529/03

K právu na projednání věci bez zbytečných průtahů
K průtahům v přípravném řízení

Postupem státního zástupce, který nevyhověl požadavku stěžovatele na zastavení trestního stíhání, nedošlo k žádnému porušení ústavně zaručených práv a svobod stěžovatele. Nelze nic vytknout postupu státního zástupce, který nevyhověl stěžovatelovu návrhu na zastavení trestního stíhání pro neúčelnost. Zastavení trestního stíhání z důvodu zakotveného v § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu je toliko fakultativní, tzn., že státní zástupce může (ale nemusí) trestní stíhání zastavit. Jak Ústavní soud ze spisu zjišťuje, je stěžovatel v probíhajícím trestním řízení stíhán pro dalších 26 skutků krádeže, 6 skutků loupeže, 2 skutky vydírání a pro trestný čin nedovoleného ozbrojování, tedy pro další velmi závažnou trestnou činnost. Byť byl v mezidobí stěžovateli uložen pro jinou trestnou činnost přísný trest deseti let odnětí svobody, nemusí být nový očekávaný trest vedle tohoto již uloženého trestu zcela bez významu.

Ve věci došlo k neodůvodněným průtahům v řízení. Přípravné řízení trvá již devět let, což je doba vysoce překračující požadavek „přiměřené lhůty“. Stěžovatel (v trestním řízení obviněný) se po většinu doby přípravného řízení nacházel ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, takže byl pro orgány činné v trestním řízení snadno dosažitelný. Postupem orgánů činných v přípravném řízení došlo k porušení základního práva stěžovatele, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů a v přiměřené době (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

Není rozhodné, zda průtahy jsou subjektivně zaviněné osobami vyřizujícími předmětnou agendu, v daném případě konkrétními policisty nebo státními zástupci. Je věcí státu, aby organizoval soustavu státních orgánů tak, aby principy soudnictví zakotvené v Listině základních práv a svobod a v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod byly respektovány. Případné nedostatky v tomto směru nemohou jít k tíži občanů.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 25. března 2004 sp. zn. III. ÚS 529/03 ve věci ústavní stížnosti R. V. proti obvinění, které mu bylo sděleno 13. 3. 1995 policejním orgánem Policie České republiky - Správy hl. m. Prahy pod č. j. ČVS: ÚVP-83/95-226, a proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v průtazích řízení vedeného u policejního orgánu Policie České republiky - Správy hl. m. Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, pod sp. zn. ČVS: ÚVP-83/95 a u Městského státního zastupitelství v Praze pod sp. zn. KZv 244/95.

Výrok

I. Ústavní stížnost proti tomu, že stěžovateli bylo dne 13. 3. 1995 policejním orgánem Policie ČR - Správy hl. m. Prahy pod č. j. ČVS: ÚVP-83/95-226 sděleno obvinění, se zamítá.

II. Policie České republiky - Správa hl. m. Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, v řízení vedeném pod ČVS: ÚVP-83/95 a Městské státní zastupitelství v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. KZv 244/95 svými průtahy zasáhly do základního práva stěžovatele garantovaného čl. 38

Nahrávám...
Nahrávám...