dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 44/1998 SbNU, sv.10, K důvodům vazby a jejího prodlužování podle trestního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 44

III. ÚS 240/97

K důvodům vazby a jejího prodlužování podle trestního řádu

Současné znění § 67 písm. b) trestního řádu vede v některých případech část orgánů činných v trestním řízení k výkladu, že je-li obviněný v koluzní vazbě a je-li obava, že bude působit na svědky nebo spoluobviněné, nelze jej (za této situace) propustit z vazby dříve, než bude věc projednána před soudem, nikoliv tedy dříve (v průběhu vyšetřování nebo po jeho skončení). Takový postup však podle přesvědčení Ústavního soudu na mysli novelizované znění § 67 písm. b) trestního řádu nemělo. Vazba je v každém trestním řízení pouze výjimečným opatřením, a je na místě jen tehdy, pokud stejného účelu nelze dosíci jinak. Nelze tedy ust. § 67 písm. b) trestního řádu chápat jako mechanický pokyn pro obligatorní trvání koluzní vazby, do níž byl obviněný vzat v přípravném řízení, až do doby, než budou soudem vyslechnuti všichni svědci, případně spoluobvinění. Koluzní vazba smí trvat i v řízení přípravném pouze nezbytnou dobu. Skončené vyšetřování (i když z hlediska vazby na to nelze mechanicky poukazovat) je přece jenom skončení určité fáze trestního řízení a je tak na místě v této době zvlášť pečlivě zkoumat trvání dalších důvodů vazby (a to i koluzní). Proto také důvody vazby ve vztahu k výpovědím svědků nebo spoluobviněných (již učiněným) mohou skončit již v přípravném řízení.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 9. dubna 1998 sp. zn. III. ÚS 240/97 ve věci ústavní stížnosti D.N.V. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 z 18. 4. 1997 sp. zn. Nt 131/97 a proti usnesení Městského soudu v Praze z 30. 5. 1997 sp. zn. 44 To 662/97 o prodloužení vazby.

I. Výrok

1. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 1997 sp. zn. 44 To 662/97 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 18. 4. 1997 sp. zn. Nt 131/97 se zrušují.

2. V části týkající se návrhu na odložení vykonatelnosti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. Nt 131/97 ze dne 18. 4. 1997 a usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 44 To 662/97 ze dne 30. 5. 1997 se řízení zastavuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal ústavní stížnost, kterou Ústavní soud obdržel dne 8. 7. 1997. Ústavní stížnost směřuje proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 1997 sp. zn. 44 To 662/97 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 18. 4. 1997 sp. zn. Nt 131/97.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. Nt 131/97 ze dne 18. 4. 1997 byla podle § 71 odst. 2 trestního řádu (dále jen „tr.ř.)“ vazební lhůta v přípravném řízení u navrhovatele prodloužena do 24. 5. 1997 (o jeden měsíc) s odůvodněním, že nadále trvají důvody vazby z hlediska ustanovení § 67 písm. a), b) tr.ř. Z odůvodnění uvedeného usnesení plyne, že obvodní státní zástupkyně pro Prahu 7 podala návrh na prodloužení vazební lhůty o jeden měsíc z toho důvodu, že dosud neproběhla všechna seznámení s výsledky vyšetřování a je nutno vypracovat obžalobu. Soud potom dospěl k závěru, že návrh státní zástupkyně je důvodný proto, že provedení nutných úkonů (neuvádí kterých) nebylo prodlužováno či mařeno orgány činnými v trestním řízení, ale postojem obhájců. Dospěl

Nahrávám...
Nahrávám...