dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 44/1995 SbNU, sv.4, K otázce dodržování ústavních procesních principů v důkazním řízení před obecnými soudy K pojmu „nápadně nevýhodné podmínky“ podle zákona č. 229/1991 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 44

I. ÚS 187/94

K otázce dodržování ústavních procesních principů v důkazním řízení před obecnými soudy
K pojmu „nápadně nevýhodné podmínky“ podle zákona č. 229/1991 Sb.

1. Ústavní soud není běžnou třetí instancí v systému všeobecného soudnictví. Není jeho úkolem zabývat se eventuálním porušením standardních práv fyzických nebo právnických osob chráněných občanským zákoníkem, trestním zákonem a dalšími právními předpisy, pokud takové porušení současně neznamená porušení základního práva nebo svobody těchto osob zaručených ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle článku 10 Ústavy. Tato zásada má význam i pro otázku hodnocení důkazů provedených obecnými soudy

2. Nápadně nevýhodné podmínky je nutno posuzovat konkrétně, podle okolností daného případu a vždy musí znamenat konkrétní nevýhodu oprávněného restituujícího občana ve srovnání s občany jinými.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 11. července 1995 sp. zn. I. ÚS 187/94 ve věci ústavní stížnosti J. M. a B. M. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 1. 9. 1994 sp. zn. 22 Ca 142/94 o určení vlastnického práva.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé se domáhali ústavní stížností zrušení shora uvedeného rozsudku, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek-Místek - okresního pozemkového úřadu ze dne 31. 1. 1994, č. j. PzÚ 440/91-Ša, jímž bylo vysloveno, že nejsou vlastníky pozemků v kat. území F., a to p.č. PK 5326 - orná o výměře 4517 m2, dříve vedené v knihovní vložce 660 pro k.ú. F., nyní podle identifikace parcel vedené v katastru nemovitostí jako p.č. 5319/33 - st. plocha o výměře 270 m2, p.č. 5319/34, st. plocha o výměře 268 m2, p.č. 5319/131, ost. plocha o výměře 41 m2, p.č. 5319/152, ost. plocha o výměře 150 m2 a zbytek parcely č. 5326 o výměře celkem 3788 m2 je sloučen do parcel č. 5319/1-ost. pl., 5319/77-ost. pl., 5319/145-ost. pl., 5319/148-ost. pl., 5319/153-ost. pl., 5319/149-ost. pl., 5319/141-ost. pl., 5319/67-ost. pl., 5319/150-ost. pl., 5319/151-ost. pl., 5319/130-ost. pl., 5319/129-ost. pl., 5319/74-ost. pl., 5319/132-ost. pl., ve vlastnictví města F.-M., dále do parcel č. 5319/35-stav. pl., 5319/32-stav. pl., 5319/31-stav. pl., ve vlastnictví České republiky - Okresního úřadu ve F.-M., a do parcely č. 5319/30-stav. pl., ve vlastnictví Stavebního bytového družstva, F.-M. Všechny shora uvedené parcely se nacházejí v katastrálním území F.

Stěžovatelé namítli, že krajský soud při úvaze o vydání parcely č. 5326 k.ú. F. nesprávně vyložil pojem „tísně a nápadně nevýhodných podmínek“ ve smyslu § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb. Nezabýval se zejména tvrzením, že předmětný pozemek se v době uzavření kupní smlouvy nacházel v intravilánu obce, avšak přesto byl nevýhodně prodán jako pozemek v extravilánu a v tomto směru se soud ani nepokusil provést důkaz nahlédnutím do pozemkové mapy. Tíseň a nápadně nevýhodné podmínky dále stěžovatelé spatřují v tom, že jim byl bez jakéhokoli projednání pozemek zabrán a zahrnut do honů

Nahrávám...
Nahrávám...