dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 43/1997 SbNU, sv.7, K rozlišení pravomoci obce vydávat normativní právní akty v přenesené a samostatné působnosti podle Ústavy České republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 43

Pl. ÚS 42/96

K rozlišení pravomoci obce vydávat normativní právní akty v přenesené a samostatné působnosti podle Ústavy České republiky

Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy mohou orgány územní samosprávy vydávat právní předpisy na základě a v mezích zákona, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Podle čl. 104 odst. 3 Ústavy zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Rozdílnou dikci uvedených zmocňovacích ustanovení nutno interpretovat s ohledem na jejich systematické zařazení: čl. 79 odst. 3 Ústavy je zařazen v hlavě třetí: Moc výkonná, čl. 104 odst. 3 v hlavě sedmé: Územní samospráva. Z toho lze dovodit, že zmocňovací ustanovení obsažené v čl. 79 odst. 3 Ústavy se vztahuje na pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky v přenesené působnosti (tj. jestliže obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony) a zmocňovací ustanovení obsažené v čl. 104 odst. 3 Ústavy na pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti obce.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 22. dubna 1997 sp. zn. Pl. ÚS 42/96 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu ve Vyškově na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice (nález byl vyhlášen pod č. 118/1997 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška obce Otnice č. 1/96 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice přijatá Obecním zastupitelstvem v Otnici dne 7. listopadu 1996 se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Dne 27. prosince 1996 obdržel Ústavní soud České republiky návrh přednosty Okresního úřadu ve Vyškově na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice přijaté Obecním zastupitelstvem v Otnici dne 7. listopadu 1996. Znění uvedené vyhlášky je následující:


Vyhláška č. 1/96

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice

Obec Otnice v souladu s ustanovením § 16 a 17 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

§ 1

Vzhledem k možnému narušení veřejného pořádku v obci se stanoví, že taneční a poslechové zábavy (akce) s reprodukovanou hudbou lze vykonávat pouze na těchto místech:

Dělnický dům č. p. 351

Pohostinství u Marků č. p. 12

a to v čase od 14.00-0. 30 hodin.

§ 2

(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou právnickou osobou a podnikatelem bude postihováno podle ustanovení § 50 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, peněžitou pokutou až do výše 100000 Kč.

(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickou osobou bude postihováno v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, peněžitou pokutou až do výše 5000 Kč.

§ 3

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabyla platnosti po schválení obecním zastupitelstvem obce Otnice na veřejném zasedání dne 7. 11. 1996 a vyvěšením na dobu 15 dnů na úřední desce obecního

Nahrávám...
Nahrávám...