dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 31/1997 SbNU, sv.7, K pozemkové restituci podle § 6 odst. 1 písm. m) zákona č. 229/1991 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 31

II. ÚS 82/95

K pozemkové restituci podle § 6 odst. 1 písm. m) zákona č. 229/1991 Sb.

Je nepřípustné dovozovat neexistenci pozemků v důsledku jejich sloučení, přeparcelování resp. přečíslování, neboť to byla právě nucená kolektivizace a scelování parcel „kulaků“ a jiných třídních nepřátel, kterou má restituční zákon č. 229/1991 Sb. jako předpis upřednostňující naturální princip napravit.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 19. března 1997 sp. zn. II. ÚS 82/95 ve věci ústavní stížnosti E.D., J.J. a V.J. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 25. 1. 1995 sp. zn. 10 Ca 3/95 o určení vlastnického práva k nemovitosti.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti uvádějí stěžovatelé, že rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 1. 1995 sp. zn. 10 Ca 3/95 bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, pozemkového úřadu ze dne 11. 10. 1994 čj. PÚ 1477/94 - Bar/48. Pozemkový úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že stěžovatelé nejsou vlastníky části pozemkové parcely 1000/1, ostatní plocha o výměře 1778 m2 v obci a v katastrálním území T.

Navrhovatelé uvádějí, že jsou oprávněnými osobami podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jak napadeným rozsudkem, tak i oběma řízeními mu předcházejícími byla porušena jejich základní práva deklarovaná v článku 11, odst. 1, 2, 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Porušení citovaného článku Listiny spatřují navrhovatelé v nerespektování ustanovení § 6 odst. 1 písm. m) a r) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění novel, která jim podle jejich názoru zakládají nárok na vydání nemovitosti v případě, že tato přešla na stát nebo jinou právnickou osobu v důsledku vyvlastnění za náhradu, a to v případě, pokud nemovitost existuje a trvale neslouží účelu, pro který byla vyvlastněna [§ 6 odst. 1 písm. m) zákona č. 229/1991 Sb.], anebo v důsledku politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody [§ 6 odst. 1 písm. r) téhož zákona].

Požadovaná nemovitost, pozemek o výměře 1778 m2 v k. ú. T. byl vyvlastněn na základě rozhodnutí odboru výstavby MěNV v Třeboni ze dne 12. 12. 1966 zn. Výst. 2848/66-B1 z důvodu schváleného směrného a zastavovacího plánu města Třeboň a měl sloužit společně s dalšími vyvlastněnými nemovitostmi k rozšíření rekreačního střediska a výstavby loděnice v Třeboni.

Právním důvodem provedeného vyvlastnění byl § 18 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a ustanovení § 43 a následující vyhlášky č. 144/1959 Ú. l.

Stěžovatelé dále dovozují, že k vyvlastnění pozemku v roce 1966 došlo na základě jiných plánovacích aktů než těch, které byly stanoveny státním plánem rozvoje národního hospodářství, tj. v daném případě zastavovacím plánem města Třeboň, jehož podle tehdy platných právních předpisů mohlo být použito jen v případě a k účelu zřizování stavby a ne pro účely jiné.

V této souvislosti stěžovatelé připomínají, že předmětný pozemek nikdy nebyl zastavěn a nemůže tedy sloužit k využívání stavby, protože v dané lokalitě žádná stavba nestojí.

Nahrávám...
Nahrávám...