dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 24/1999 SbNU, sv.13, K obecně závazným vyhláškám obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 24

Pl. ÚS 15/97

K obecně závazným vyhláškám obcí

Ústavní soud posuzuje soulad jiných právních předpisů než zákonů s ústavními zákony, mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky a se zákony platnými v době přijetí rozhodnutí ve věci kontroly norem (což vyplývá z § 66 a 67 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Uvedený soulad posuzuje přitom z hlediska obsahu napadeného právního předpisu, nesprávnost v něm uvedených zmocňovacích zákonných ustanovení sama o sobě rozpor se zákonem nezakládá.

Obsahuje-li obecně závazná vyhláška obce ustanovení, jež stanoví povinnost uloženou zákonem, považuje Ústavní soud takové ustanovení za superfluum k zákonné úpravě, jež samo o sobě nemá normativní obsah, přičemž v pouhé redundanci nelze spatřovat dostatečný důvod pro konstatování protiústavnosti, resp. rozpornosti se zákonem.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 16. února 1999 sp. zn. Pl. ÚS 15/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu Praha-západ na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52/1996 ze dne 23. prosince 1996 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (nález byl vyhlášen pod č. 69/1999 Sb.).

I. Výrok

Návrh se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Dne 7. 5. 1997 obdržel Ústavní soud návrh přednosty Okresního úřadu Praha-západ ze dne 21. 4. 1997 na zrušení vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52/1996 ze dne 23. 12. 1996, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Znění uvedené vyhlášky je následující:


Vyhláška č. 52/1996

o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Městská rada v Mníšku pod Brdy se v souladu s § 15, písm. l), zák. ČNR č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesla dne 23. 12. 1996 vydat podle § 14 zák. ČNR č. 367/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve shodě s ust. § 17 citovaného zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ODDÍL I.

Základní ustanovení

Čl. 1

Město Mníšek pod Brdy stanovuje, v zájmu zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.

Čl. 2

Provoz výherních hracích přístrojů na území města Mníšek pod Brdy, dále jen VHP

1) VHP lze provozovat v restauračních zařízeních při splnění těchto omezujících opatření:

VHP musí být umístěny v samostatné místnosti uvnitř restauračního zařízení,

společně s VHP nesmí být ve společné místnosti žádné jiné hrací zařízení,

vchod do místnosti s VHP bude viditelně označen nápisem „ZÁKAZ VSTUPU MLADŠÍM 18 LET“, přičemž za viditelný se považuje nápis s písmeny většími než 10 cm,

VHP lze provozovat denně od 20. 00 hodin,

od 6. 00 do 20. 00 hod. je provoz VHP zakázán,

provozovatel VHP je povinen požadovat předložení průkazu totožnosti za účelem zabránění účasti osobám mladším 18 let,

provozovatel je povinen požádat o zkolaudování hrací místnosti příslušný odbor Městského úřadu, který povolení k provozování VHP vydává.

Čl. 3

Sankční opatření

Nedodržení čl. 2, odst. 1, písm. a, b, c, d, e, f, g bude sankcionováno dle zákona o

Nahrávám...
Nahrávám...