dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 185/2004 SbNU, sv.35, Ke stanovení ceny nemovitostí při výkonu exekuce soudním exekutorem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 185

I. ÚS 157/04

Ke stanovení ceny nemovitostí při výkonu exekuce soudním exekutorem

Ústavní soud nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, pokud týž dovozuje, že soudní exekutorka při stanovení ceny nemovitostí nesprávně - na základě znaleckého posudku - využila cenu obecnou. Soudní znalec, který byl ustanoven soudní exekutorkou k určení ceny předmětných nemovitostí, postupoval při posouzení těchto nemovitostí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a příslušné vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Odvolací soud sice správně dovodil, že pro oceňování staveb nebo jejich částí se podle § 4 odst. 1 citovaného zákona použije nákladový, výnosový, porovnávací způsob nebo jejich kombinace, avšak blíže se již nezabýval zkoumáním, podle kterého způsobu budou nemovitosti oceněny a jak je příslušný způsob uvedeným zákonem a prováděcí vyhláškou definován. Rodinný dům je oceňován nákladovým způsobem, pro jehož charakteristiku platí ustanovení § 5 citovaného zákona; to však odvolací soud nevzal v úvahu a z odůvodnění napadeného rozhodnutí nevyplývá, že by byl odvolací soud tomuto ustanovení věnoval pozornost. Z ustanovení § 5 odst. 2 věty druhé přitom zcela jednoznačně vyplývá, že ve stanovených cenách a postupech se zohledňují i vlivy působící na úroveň a relace cen staveb na trhu. Proto závěr odvolacího soudu, že pro účely dražby a určení výsledné ceny je třeba vycházet z ceny určené stanovenými způsoby (s odvoláním na ustanovení, která odvolací soud výslovně uvedl), tzv. ceny vyhláškové (administrativní), neodpovídá platné právní úpravě, resp. jejímu ústavně konformnímu výkladu.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Ivany Janů - ze dne 7. prosince 2004 sp. zn. I. ÚS 157/04 ve věci ústavní stížnosti H., a. s., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 30. 12. 2003 sp. zn. 21 Co 578/2003, jímž bylo změněno usnesení soudní exekutorky z 16. 6. 2003 sp. zn. Ex 99/02, kterým byla určena výsledná cena souboru nemovitostí a jejich příslušenství.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 21 Co 578/2003-55 ze dne 30. 12. 2003 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Včas podanou ústavní stížností brojí stěžovatelka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 21 Co 578/2003-55 ze dne 30. 12. 2003, jímž bylo změněno usnesení soudní exekutorky sp. zn. Ex 99/02 ze dne 16. 6. 2003, kterým byla určena výsledná cena souboru nemovitostí a jejich příslušenství - stavby č. p. 282 postavené na stavební parcele č. 353, stavební parcely č. 353 o výměře 110 m2 a pozemku parc. č. 93/15 o výměře 500 m2 v k. ú. a obci S., zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Hradci Králové na LV č. 276 vedeném pro k. ú. a obec S., částkou 2 250 000 Kč. Napadeným usnesením Krajského soudu v Hradci

Nahrávám...
Nahrávám...