dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 184/1999 SbNU, sv.16, K otázce pasivní legitimace podle § 8 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 184

II. ÚS 289/96

K otázce pasivní legitimace podle § 8 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

Pro posouzení pasivní legitimace podle dikce § 8 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb., bylo podstatné, kdo byl v době podání žaloby vlastníkem požadovaných pozemků. Jestliže v soudních řízeních nebyl v tomto směru dostatečně zjištěn skutkový stav věci (§ 153 občanského soudního řádu) a nebyly provedeny důkazy navržené žalobcem a podstatné pro posouzení řádného uplatnění jeho nároku (§ 120 občanského soudního řádu), došlo k porušení práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a odepření ochrany právům dle čl. 90 Ústavy České republiky.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 21. prosince 1999 sp. zn. II. ÚS 289/96 ve věci ústavní stížnosti Z. K. proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 10. 6. 1996 sp. zn. 17 Co 431/95, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Znojmě z 15. 2. 1995 sp. zn. 4 C 829/93, kterým byl zamítnut stěžovatelčin návrh na zrušení kupní a darovací smlouvy v části, jíž došlo k darování pozemků v užívání JZD.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. 6. 1996 sp. zn. 17 Co 431/95 a rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 15. 2. 1995 č. j. 4 C 829/93-17 se zrušují.

II. Odůvodnění

Dne 24. 10. 1996 se navrhovatelka obrátila na Ústavní soud s ústavní stížností, kterou se domáhala, aby Ústavní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. 6. 1996 sp. zn. 17 Co 431/95, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě ze dne 15. 2. 1995 sp. zn. 4 C 829/93, kterým byl zamítnut návrh stěžovatelky na zrušení kupní a darovací smlouvy ze dne 5. 4. 1973 ve věci N 487/73, uzavřené mezi navrhovatelkou jako prodávající a dárkyní na straně jedné a K., R. a J. S. jako kupujícími a obdarovanými na straně druhé, v části, kde došlo k darování přesně určených pozemků v užívání JZD H. v celkové výměře 13,7534 ha v k. ú. H. nad J.

Ústavní soud si k této včas podané ústavní stížnosti vyžádal spis Okresního soudu ve Znojmě a dále doplnění dokladů o vlastnických poměrech k předmětným nemovitostem.

Z předložených podkladů Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka se žalobou ze dne 26. 7. 1993 domáhala u Okresního soudu ve Znojmě zrušení shora specifikované kupní a darovací smlouvy, a to pokud jde o pozemky zapsané u Střediska geodézie Znojmo na LV č. 219 v oddíle D a náležející nyní vlastnicky žalovanému J. S. - tedy par. č. 630/3, 630/2, 264/1, 265/10, 266/2, 266/3, 636, 641/1, 251, PO 53a, PO 532, PO 33, PO 54 a 1564/1 v kat. úz. H. nad J., okr. Znojmo, v celkové výměře 13,7534 ha, a to podle § 8 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění čl. I zákona č. 183/1993 Sb., a přikázání uvedených nemovitostí do vlastnictví stěžovatelky. Návrh

Nahrávám...
Nahrávám...