dnes je 24.6.2024

Input:

Nález 183/2001 SbNU, sv.24, K uplatnění nároku na náhradu živého a mrtvého inventářeK dokazování v občanském soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 183

II. ÚS 516/01

K uplatnění nároku na náhradu živého a mrtvého inventáře
K dokazování v občanském soudním řízení

Otázku, zda se jedná o uplatnění nároku podle § 20 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, je třeba posuzovat nejen podle textu předmětného právního úkonu, ale i podle okolností konkrétního případu. Pokud navrhovatelka uplatnila vůči povinné osobě blíže nespecifikované „majetkové nároky“ ve výši dědického podílu, je třeba zkoumat, jak byl daný právní úkon chápán ze strany jeho adresáta.

Nelze považovat za správný závěr obecných soudů, že navrhovatelka ve skutečnosti uplatnila nárok podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jestliže u povinné osoby nevznikly pochybnosti o tom, že se jedná o uplatnění nároku podle § 20 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 28. listopadu 2001 sp. zn. II. ÚS 516/01 ve věci ústavní stížnosti J. D. proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 25. 4. 2001 sp. zn. 19 Co 725/99, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze 16. 9. 1998 sp. zn. 8 C 37/95, jímž byla zamítnuta stěžovatelčina žaloba, kterou se domáhala náhrady živého a mrtvého inventáře, a současně bylo stěžovatelce uloženo zaplatit prvému a druhému žalovanému náhradu nákladů řízení.

I. Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2001 sp. zn. 19 Co 725/99 a rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 16. 9. 1998 č. j. 8 C 37/95-88 se zrušují.

2. Návrh na náhradu nákladů řízení se zamítá.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností ze dne 22. 8. 2001 se J. D. (dále jen „stěžovatelka“) domáhá toho, aby Ústavní soud vydal nález, kterým by zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2001 sp. zn. 19 Co 725/99 a rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 16. 9. 1998 č. j. 8 C 37/95-88, a dále aby Ústavní soud vydal usnesení, kterým by zavázal prvého a druhého účastníka řízení uhradit společně a nerozdílně do 15 dnů ode dne vykonatelnosti daného rozhodnutí stěžovatelce náklady řízení před Ústavním soudem. Stěžovatelka má za to, že uvedenými rozhodnutími došlo k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Napadeným rozsudkem Okresního soudu v Prostějově byla zamítnuta stěžovatelčina žaloba proti ZD K. na H., Z. o. d. K. na H. a V. D. na náhradu živého a mrtvého inventáře a současně bylo stěžovatelce uloženo zaplatit prvému a druhému žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 20 400 Kč. Na základě uvedené žaloby se stěžovatelka domáhala toho, aby ZD K. na H. (jakožto prvému žalovanému) byla uložena povinnost poskytnout stěžovatelce (jakožto žalobkyni) náhradu odpovídající jejímu dědickému podílu po F. D. a J. D. za vnesený živý a mrtvý inventář včetně zásob, tj. za 1 krávu ve váze 533 kg, 2 jalovice v celkové váze 236 kg, 2 prasata v celkové váze 209 kg, jednoho koně, za siláž v hmotnosti 51,10 q, za seno v hmotnosti 3,5 q,

Nahrávám...
Nahrávám...