dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 163/2001 SbNU, sv.24, K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 163

II. ÚS 444/01

K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o nákladech řízení

Rozhodnutí soudu o nákladech řízení musí být vždy řádně zdůvodněno. Nepostačí pouhý odkaz na příslušné ustanovení občanského soudního řádu. Nedodržením této zásady je porušeno právo účastníků na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 30. října 2001 sp. zn. II. ÚS 444/01 ve věci ústavní stížnosti K. K. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze z 29. 3. 2001 sp. zn. 7 Cmo 1039/2000 v části, která se týká nákladů řízení.

I. Výrok

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 3. 2001 sp. zn. 7 Cmo 1039/2000 v části II. výroku, která se týká nákladů řízení, se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 3. 2001 sp. zn. 7 Cmo 1039/2000 v části II. výroku, která se týká nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení stěžovateli, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud shledal, že včas podaná ústavní stížnost splňuje všechny zákonné formální náležitosti, a že proto nic nebrání v projednání a rozhodnutí věci samé.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 3. 2001 sp. zn. 7 Cmo 1039/2000 změnil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 9. 2000 sp. zn. 13 Cm 1018/99 ve výroku ve věci samé tak, že účast žalobce (v řízení před Ústavním soudem stěžovatel) v žalované společnosti R., s. r. o., (v řízení před Ústavním soudem vedlejší účastník) se zrušuje. Vrchní soud v Praze dále potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně ve zbývající části prvního výroku, podle kterého návrh, aby žalovaná společnost byla povinna na základě mimořádné účetní uzávěrky sestavené a schválené do 20 dnů ode dne právní moci rozhodnutí stanovit vypořádací podíl společníka K. K. (v řízení před Ústavním soudem stěžovatel) a vyplatit jej do tří měsíců ode dne schválení mimořádné účetní uzávěrky, a dále návrh na uložení povinnosti žalované společnosti zpřístupnit společníku K. K. účetnictví ode dne vzniku společnosti a stav zásob do ukončení jeho účasti, se zamítá.

Ve druhé části výroku rozsudku rozhodl odvolací soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že o nákladech řízení rozhodl odvolací soud podle § 142 odst. 2 a § 211 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů, neboť každý z účastníků měl úspěch pouze částečný.

V ústavní stížnosti stěžovatel namítá, že v předmětném sporu sice uspěl jen částečně, uspěl však nepochybně v tom, co tvořilo meritum věci, tedy v určení, že jeho účast ve společnosti se zrušuje, neboť na něm nelze spravedlivě požadovat, aby v žalované společnosti setrval. Neuspěl pouze ve vedlejších doprovodných návrzích, jež při přisvědčení jeho návrhu ve svém důsledku mohly zabránit dalším žalobám mezi účastníky. Stěžovatel dále uvádí, že měl nesporně úspěch v hlavní otázce, takže i když měl formálně úspěch jen částečný,

Nahrávám...
Nahrávám...