dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 163/2000 SbNU, sv.20, K povinnosti soudu doručit platební rozkaz odpůrci do vlastních rukou

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 163

II. ÚS 406/2000

K povinnosti soudu doručit platební rozkaz odpůrci do vlastních rukou

Rozkazní řízení vzhledem k tomu, že se jedná o zkrácené řízení soudní, vyžaduje, aby platební rozkaz byl doručen žalovanému do vlastních rukou. Doručením do vlastních rukou se teprve vyvozuje rovnost účastníků řízení, neboť i žalovanému je dána možnost projevit svou vůli a vyjádřit se. A zde již nezáleží na tom, zda svou vůli žalobce projeví mlčky nebo písemným odporem, i když zákon s každou z těchto forem spojuje jiné následky. Nesplněním této podmínky doručení platebního rozkazu do vlastních rukou odpůrci nemůže platební rozkaz nabýt právní moci. Pokud by tomu tak bylo, došlo by k porušení základního ustanovení zakotveného v čl. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod o rovnosti účastníků v řízení a čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod o spravedlivém procesu.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 7. listopadu 2000 sp. zn. II. ÚS 406/2000 ve věci ústavní stížnosti F. V. proti platebnímu rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 7 z 15. 3. 1996 sp. zn. 5 C 36/96, jímž bylo stěžovateli uloženo zaplatit částku 102 372 Kč a náklady řízení.

I. Výrok

Platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 15. 3. 1996 č. j. 5 C 36/96-5 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl v právní věci žalobce O P, a. s., se sídlem Praha 1, H. 3, proti stěžovateli o zaplacení 102 372 Kč platebním rozkazem ze dne 15. 3. 1996 č. j. 5 C 36/96-5 tak, že uložil stěžovateli (v té době žalovanému), aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto platebního rozkazu zaplatil žalobci částku 102 372 Kč a náklady řízení ve výši 6 840 Kč nebo aby podal v téže lhůtě proti tomuto platebnímu rozkazu u tohoto soudu odpor.

Stěžovatel tvrdí, že mu tento platební rozkaz nebyl řádně doručen. Obvodnímu soudu pro Prahu 7 se však vrátila doručenka s podpisem V. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 vyznačil dne 3. 5. 1996 právní moc s datem 10. 4. 1996, a to na základě doručenky s vyznačeným datem doručení 22. 3. 1996 a s podpisem V.

Skutečnost, že platební rozkaz nebyl doručen stěžovateli podle § 173 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) do vlastních rukou, sdělil žalovaný Obvodnímu soudu pro Prahu 7 prostřednictvím svého právního zástupce dopisem ze dne 16. 11. 1998. V dopise stěžovatel zároveň požádal o řádné doručení platebního rozkazu a informoval soud o tom, že zadal vypracování znaleckého posudku ohledně pravosti podpisu na doručence. Skutečnost, že platební rozkaz na adrese uvedené na doručence převzala osoba rozdílná od stěžovatele, zcela jednoznačně vyplývá ze znaleckého posudku z oboru kriminalistiky, specializace expertiza ručního písma, předloženého soudu spolu s dopisem ze dne 30. 12. 1998. Tímto dopisem, jakož i podáním ze dne 27. 4. 1999 žalobce požadoval, aby ze spisu bylo odstraněno vyznačení právní moci a aby mu byl platební rozkaz řádně doručen.

Předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 7 pak přípisem ze dne 27. 4. 1999 sdělil, že řízení bylo pravomocně skončeno dne 10. 4. 1996, když v zákonem stanovených lhůtách

Nahrávám...
Nahrávám...