dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 161/2000 SbNU, sv.20, K návrhu Ministerstva životního prostředí na zahájení řízení v kompetenčním sporu ve věci povolení stavby vodní elektrárny Bělov na řece Moravě a povolení odběru povrchové vody z řeky Moravy pro provoz tohoto vodohospodářského díla

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 161

IV. ÚS 23/2000

K návrhu Ministerstva životního prostředí na zahájení řízení v kompetenčním sporu ve věci povolení stavby vodní elektrárny Bělov na řece Moravě a povolení odběru povrchové vody z řeky Moravy pro provoz tohoto vodohospodářského díla

Jakkoli zákonodárce v kompetenčním zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, projevil tendenci změnit obsah a rozsah kompetencí Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, vzhledem k nedostatku návaznosti na zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, a nezbytnosti eliminovat nerespektování základního účelu vodního zákona [§ 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] se ve skutečnosti v zásadě ani provedenou novelizací kompetenčního zákona na dosavadních kompetencích obou ministerstev v jejich výchozích pozicích nic nezměnilo.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 6. listopadu 2000 sp. zn. IV. ÚS 23/2000 ve věci návrhu Ministerstva životního prostředí na zahájení řízení v kompetenčním sporu ve věci povolení stavby vodní elektrárny Bělov na řece Moravě a povolení odběru povrchové vody z řeky Moravy pro provoz tohoto vodohospodářského díla.

I. Výrok

Orgánem příslušným vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ze dne 26. 11. 1999 č. j. 2799/99-5220 se zrušuje.

II. Odůvodnění

V návrhu na zahájení řízení podaném s odkazem na čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 120 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, Ministerstvo životního prostředí (dále jen „navrhovatel“) uvádí, že Ministerstvo zemědělství rozhodnutím ze dne 26. 11. 1999 č. j. 2799/99-5220 zamítlo odvolání R. Z. proti rozhodnutí Okresního úřadu v Kroměříži, kterým byla povolena stavba vodní elektrárny Bělov na řece Moravě a povolen odběr povrchové vody pro provoz tohoto vodohospodářského díla. Podle navrhovatele však Ministerstvo zemědělství není příslušným orgánem k přezkoumání rozhodnutí okresních úřadů vydaných na tomto úseku státní správy. Z ustanovení § 1 písm. d), § 5 písm. a), jakož i § 11 odst. 1 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, vyplývá, že ústředním vodohospodářským orgánem České republiky, který řídí výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a dozírá v rámci vrchního vodohospodářského dozoru na

Nahrávám...
Nahrávám...