dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 159/2002 SbNU, sv.28, K povinnosti soudu rozhodovat podle procesních předpisů platných v době rozhodování

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 159

III. ÚS 321/02

K povinnosti soudu rozhodovat podle procesních předpisů platných v době rozhodování

Odepření soudní ochrany ve věcech přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy je možné v případě, že tak stanoví zákon. Obecně vzato, takový postup vůbec nepřichází v úvahu, pokud by rozhodnutí z něj vzešlá se jakkoli dotkla základních práv a svobod podle ústavních zákonů a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Jakýkoli jiný postup je v rozporu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 4 Ústavy České republiky. Každá fyzická i právnická osoba má v České republice ústavně zaručené právo na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Úvahy obecného soudu o tom, že měl postupovat podle procesních předpisů, které platily v době, kdy správní orgán rozhodoval o hmotněprávním nároku stěžovatele, a nikoliv podle procesních předpisů, které platí v době, kdy vydával napadené rozhodnutí, nenacházejí v daných souvislostech oporu v zákoně, a ve svém důsledku znamenají zásah do stěžovatelova základního práva daného mu čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, tedy na to, aby se domáhal svého práva u nezávislého a nestranného soudu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 19. prosince 2002 sp. zn. III. ÚS 321/02 ve věci ústavní stížnosti JUDr. T. V. proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích z 28. 3. 2002 sp. zn. 9 C 43/2002, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě, kterou se stěžovatel domáhal přezkoumání správního rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

I. Výrok

Usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 3. 2002 č. j. 9 C 43/2002-27 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatel se podanou ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 20. 5. 2002, domáhal zrušení usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 3. 2002 č. j. 9 C 43/2002-27. Podle navrhovatele bylo napadeným usnesením zasaženo do jeho základních práv daných mu čl. 1 a 4 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), čl. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Ze spisu Okresního soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 9 C 43/2002, který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že Okresní úřad v Jindřichově Hradci, referát dopravy a silničního hospodářství, uložil dne 6. 6. 2001 navrhovateli v přestupkovém řízení podle § 87 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši 800 Kč. Rozhodnutí odůvodnil tak, že navrhovatel porušil § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, neboť dne 30. 4. 2001 v době nejméně od 11.30 do 16.45 hod. odstavil svůj osobní automobil na místě, kde platí omezení dopravní značkou IP 25a (zóna zákazu stání). Navíc bylo vozidlo postaveno v prostoru označeném vodorovnou dopravní značkou V 13a (šikmé vodorovné čáry). Tím navrhovatel spáchal přestupek podle §

Nahrávám...
Nahrávám...