dnes je 18.6.2024

Input:

Nález 145/2000 SbNU, sv.20, K podmínce trvalého pobytu jakožto podmínce volitelnosti člena zastupitelstva v obciK zániku mandátu člena zastupitelstva v obci

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 145

IV. ÚS 420/2000

K podmínce trvalého pobytu jakožto podmínce volitelnosti člena zastupitelstva v obci
K zániku mandátu člena zastupitelstva v obci

Je-li podmínka trvalého pobytu zákonem stanovena jako condicio sine qua non volitelnosti do orgánu obce, nutno s ní jako s takovou ze strany zastupitelů zacházet; nelze být občanem jedné obce pro jednu oblast veřejného práva (např. daňového) a občanem obce druhé pro jinou oblast veřejného práva.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 10. října 2000 sp. zn. IV. ÚS 420/2000 ve věci ústavní stížnosti Ing. arch. L. R. a Zastupitelstva města Humpolce proti rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Pelhřimově z 29. 5. 2000 č. j. PE 7095/2000, kterým byl vysloven zánik mandátu člena Zastupitelstva města Humpolce Ing. arch. L. R. z důvodu ztráty volitelnosti v obci Humpolec.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 13. 7. 2000, se stěžovatelé domáhají, aby bylo zrušeno rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Pelhřimově ze dne 29. 5. 2000 č. j. PE 7095/2000, kterým byl podle § 55 odst. 3 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon“), vysloven zánik mandátu člena Zastupitelstva města Humpolce Ing. arch. L. R. z důvodu ztráty volitelnosti v obci Humpolec.

Stěžovatelé uvádějí, že Ing. arch. L. R. byl v komunálních volbách v roce 1998 zvolen jako náhradník do městského zastupitelstva a s účinností od 3. 11. 1999 se stal členem zastupitelstva. Posléze pak v době od 14. 12. 1999 do 3. 1. 2000 se uvedený zastupitel přihlásil k trvalému pobytu na adrese B. nad P., S. 1, č. p. 869. Na tuto skutečnost upozornil městské zastupitelstvo přednosta Okresního úřadu v Pelhřimově přípisem ze dne 21. 4. 2000, ve kterém požádal o mimořádné svolání tohoto zastupitelstva a o vyslovení zániku mandátu podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona, a to pro ztrátu podmínky volitelnosti podle § 6 a 7 tohoto zákona. Městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. 5. 2000 však tomuto návrhu nevyhovělo a zánik mandátu nevyslovilo. Posléze pak dne 29. 5. 2000 rozhodl přednosta Okresního úřadu v Pelhřimově tak, že zánik mandátu vyslovil sám.

Stěžovatelé považují rozhodnutí přednosty za nesprávné a učiněné v rozporu s čl. 100 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 21 Listiny základních práv a svobod (dále jen „ Listina“). Podle jejich názoru nedochází k zániku mandátu přímo ze zákona, v této věci tedy změnou trvalého bydliště, ale ke ztrátě mandátu je zapotřebí právního úkonu - vyslovení zániku mandátu. Zánik mandátu je nutno posuzovat podle stavu v době rozhodování, analogicky, jak je činěno ve většině rozhodování v oblasti soudní a správní. Změna trvalého pobytu u stěžovatele nastala na velice krátkou dobu, z důvodu ryze formální změny tohoto bydliště. Ve skutečnosti nedošlo k odstěhování se stěžovatele do jiného místa. Ke změně došlo z důvodu dořešení daňových záležitostí majících vazbu na rodinné příslušníky Ing. L. R. Fakticky

Nahrávám...
Nahrávám...