dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 133/2003 SbNU, sv.31, K průtahům v řízení před správním orgánem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 31, nález č. 133

III. ÚS 696/02

K průtahům v řízení před správním orgánem

Otázkou průtahů v řízení před orgány veřejné správy se Ústavní soud zabýval již v řadě svých rozhodnutí (zejména v nálezech sp. zn. IV. ÚS 55/94, sp. zn. II. ÚS 71/99, sp. zn. I. ÚS 663/01 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 2, nález č. 42; svazek 30, nález č. 83; svazek 25, nález č. 16). Ve smyslu v současnosti již ustálené judikatury průtahy v řízení představují tzv. jiný zásah do základních práv stěžovatele podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zakotvených v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Ústavní garanci práva každého, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů (resp. v přiměřené lhůtě), odporuje, dochází-li v konkrétním případě u správního úřadu k nedůvodným průtahům v řízení.

Správní řád ani jiné právní předpisy v předmětné době neupravovaly právo účastníka na tzv. dozorčí stížnost, kterou by se mohl proti průtahům bránit, jak to činí např. v soudnictví zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v § 164 odst. 1, případně jiný procesní prostředek k ochraně práva (kterým je od 1. ledna 2003 žaloba podle § 79 až 81 soudního řádu správního). Navrhovatelka tedy neměla k dispozici žádný procesní prostředek, jímž by mohla napadnout nečinnost správního orgánu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 13. listopadu 2003 sp. zn. III. ÚS 696/02 ve věci ústavní stížnosti B. N. proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v nečinnosti Ministerstva zemědělství, pozemkového úřadu Kutná Hora, ve věci vedené pod č. j. PÚ/455/91.

Výrok

Ústavní soud ukládá Ministerstvu zemědělství, pozemkovému úřadu Kutná Hora, aby nepokračoval v průtazích v řízení vedeném pod č. j. PÚ/455/91 a neprodleně v této věci jednal.

Odůvodnění

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 7. 11. 2002, se stěžovatelka domáhala vydání rozhodnutí, kterým by Ústavní soud zakázal Okresnímu úřadu v Kutné Hoře, okresnímu pozemkovému úřadu, [dnes Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Kutná Hora (dále jen „pozemkový úřad“)] pokračovat v průtazích v řízení ve věci vedené pod č. j. PÚ/455/91. Podle navrhovatelky bylo řízení zahájeno na základě její žádosti o vydání nemovitostí v žádosti specifikovaných (dále jen „předmětné nemovitosti“) v roce 1991. Dne 8. 10. 1999 vydal pozemkový úřad rozhodnutí č. j. PÚ 455/91, kterým určil, že navrhovatelka je vlastnicí tří pozemků a není vlastnicí pozemků ostatních (cca 13). Uvedené rozhodnutí napadla navrhovatelka správní žalobou u Městského osudu v Praze, který dne 28. 12. 2000 rozsudkem č. j. 38 Ca 37/2000-25 rozhodnutí pozemkového úřadu, pokud se týká pozemků, kde nebyla navrhovatelka prohlášena vlastnicí, zrušil a věc vrátil pozemkovému úřadu k dalšímu řízení. Podle svého tvrzení navrhovatelka několikrát urgovala vydání nového rozhodnutí, pozemkový úřad však dosud žádné rozhodnutí nevydal, ačkoliv tak mohl učinit. V tom spatřuje navrhovatelka

Nahrávám...
Nahrávám...