dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 131/2000 SbNU, sv.19, K důvodu vazby podle § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 131

IV. ÚS 371/2000

K důvodu vazby podle § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu

Podle § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jsou-li tu konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu, že bude působit na dosud soudem nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. Tato tzv. koluzní vazba je tedy na místě, jestliže v posuzovaném případě jsou shledány konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu, že obviněný bude mařit zjištění skutkových okolností důležitých pro objasnění věci. Tento vazební důvod je podmíněn existencí konkrétních skutečností spojených s předpokládanou aktivní činností obviněného, jež směřuje k maření zjištění skutečností závažných pro trestní stíhání. Již proto nemůže být koluzním důvodem vazby jen určitá důkazní situace, například počátek vyšetřování nebo rozsáhlost dokazování, ale musí zde být konkrétní skutečnosti nasvědčující obavě, že obviněný koluzní záměry skutečně má.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 6. září 2000 sp. zn. IV. ÚS 371/2000 ve věci ústavní stížnosti P. F. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 5. 4. 2000 sp. zn. 6 To 243/2000, kterým byla zamítnuta stížnost proti usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze 4. 3. 2000 sp. zn. 40 Nt 149/2000 o vzetí obviněného do vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 4. 2000 č. j. 6 To 243/2000-36 se zrušuje.

II. Odůvodnění

V ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 5. 4. 2000 č. j. 6 To 243/2000-36 stěžovatel mimo jiné uvádí, že v daném případě neexistují a nebyly ani zjištěny žádné konkrétní skutečnosti svědčící pro uvalení vazby, a proto z tohoto, jakož i dalších důvodů se domáhá zrušení napadeného usnesení.

Krajský soud v Ústí nad Labem ve svém vyjádření poukázal na své stanovisko vyjádřené v napadeném rozhodnutí a uvedl, že nemá k němu co dodat či na něm měnit.

Vedlejší účastník Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem uvedlo ve svém vyjádření, že z vyšetřovacího spisu jsou zřejmé naprosto konkrétní údaje o možném ovlivňování svědků či spoluobviněných a možné manipulaci s důkazy. Z těchto, jakož i dalších důvodů nepovažuje podanou ústavní stížnost za opodstatněnou.

Ze spisu 40 Nt 149/2000 Okresního soudu v Ústí nad Labem Ústavní soud zjistil, že usnesením tohoto soudu ze dne 4. 3. 2000 č. j. 40 Nt 149/2000-7 byl stěžovatel podle § 68 trestního řádu (dále jen „tr. ř.“) za použití § 67 odst. 2 tr. ř. z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. b) tr. ř. vzat do vazby dnem 3. 3. 2000.

Nahrávám...
Nahrávám...