dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 120/1998 SbNU, sv.12, K nepřezkoumatelnosti rozsudku, která představuje porušení ústavně zaručeného práva na soudní ochranu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 120

IV. ÚS 304/98

K nepřezkoumatelnosti rozsudku, která představuje porušení ústavně zaručeného práva na soudní ochranu

Stav, kdy rozsudek postrádá náležitosti uvedené v § 157 odst. 2 občanského soudního řádu a ve svých důsledcích vede k tomu, že se stává nepřezkoumatelným, může představovat, a zpravidla také představuje, porušení ústavně zaručeného práva na soudní ochranu uvedeného v článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 12. října 1998 sp. zn. IV. ÚS 304/98 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. M. proti rozsudku Okresního soudu v Příbrami z 24. 9. 1997 sp. zn. 8 C 93/97 a rozsudku Krajského soudu v Praze z 9. 4. 1998 sp. zn. 29 Co 65/98 o uložení povinnosti zaplatit 50 000 Kč.

I. Výrok

Rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 24. 9. 1997 čj. 8 C 93/97-22 a rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9. 4. 1998 čj. 29 Co 65/98-49 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedeným rozhodnutím obecných soudů stěžovatel mimo jiné uvádí, že v řízení před nimi nebyla kupř. vůbec zjišťována existence kupní smlouvy týkající se modřínové kulatiny v hodnotě 50 000 Kč. Odůvodnění napadených rozsudků, zejména odvolacího soudu, zcela postrádají náležitosti uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) a některé právní závěry jsou dokonce v rozporu s aplikovaným platným hmotným právem, zatímco v některých bodech právní hodnocení zcela chybí. V řízení před obecnými soudy došlo tedy k porušení stěžovatelových ústavně zaručených práv zakotvených v článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a článku 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), a z těchto důvodů domáhá se proto stěžovatel zrušení napadených rozsudků.

Krajský soud v Praze se v určené lhůtě k ústavní stížnosti nevyjádřil.

Okresní soud v Příbrami ve svém vyjádření ze dne 10. 9. 1998 uvedl, že se k ústavní stížnosti nemíní vyjadřovat.

Vedlejší účastník B. O. uvedl ve svém vyjádření ze dne 22. 9. 1998 mimo jiné to, že stěžovatel i v ústavní stížnosti se toliko brání povinnosti splnit závazek, jenž mu byl obecnými soudy pravomocně uložen. Ústavní stížnost je podle jeho názoru koncipována zcela vágně a lze konstatovat, že Ústavní soud toliko zatěžuje. Z uvedených důvodů navrhuje proto její odmítnutí.

Z obsahu spisu 8 C 93/97 Okresního soudu v Příbrami Ústavní soud zjistil, že vedlejší účastník pod bodem III. žaloby uvedl následující: „Dále jsem s odpůrcem realizoval druhý obchodní případ, který těsně koresponduje a jednalo se o dodávku modřínového dřeva, taktéž kulatiny a odpůrce mi měl zálohově uhradit částku 50 000 Kč. Jedná se o daňový doklad č. 951028, který

Nahrávám...
Nahrávám...