dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 12/2000 SbNU, sv.17, K přerušení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 17, nález č. 12

II. ÚS 94/99

K přerušení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, taxativním způsobem vymezuje, z jakých hledisek katastrální úřad před vydáním rozhodnutí v řízení o povolení vkladu přezkoumává skutečnosti právně významné. S ohledem na charakter řízení před katastrálním úřadem se jedná o přezkoumávání listin odůvodňujících provedení vkladu. Pokud má správní orgán pochybnosti o platnosti předmětných smluv z důvodu podané určovací žaloby, když na posouzení předběžné otázky o vlastnictví k předmětným nemovitostem závisí i správné rozhodnutí o vkladu práv do katastru nemovitostí, je tento katastrální úřad povinen řízení přerušit až do doby rozhodnutí soudu o vlastnických vztazích. To vyplývá z § 40 odst. 1 ve spojení s § 29 odst. 1 správního řádu, z něhož plyne, že správní orgán řízení přeruší, bylo-li u soudu, a to i po podání návrhu na vklad, zahájeno řízení o předběžné otázce, jejíž vyřešení má nebo může mít vliv na rozhodnutí katastrálního úřadu. Rozhodování o existenci či neexistenci věcného práva přitom nepřísluší katastrálnímu úřadu, ale soudu. Katastrální úřad si nemůže proto o této otázce zjednat jasno sám, ale musí vyčkat pravomocného rozhodnutí soudu.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 25. ledna 2000 sp. zn. II. ÚS 94/99 ve věci ústavní stížnosti AG r., spol. s r. o., a AG F., spol. s r. o., proti rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě ze 7. 1. 1991 č. j. V2 5693/98, jímž bylo přerušeno řízení o povolení vkladu zástavních práv do katastru nemovitostí.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 22. 2. 1999 podání stěžovatelů AG F., spol. s r. o., proti rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě ze dne 7. 1. 1991 č. j. V2 5693/98, vedené pod sp. zn. I. ÚS 94/99, a návrh AG r., spol. s r. o., na zrušení téhož rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě, vedený pod sp. zn. II. ÚS 94/99. Usnesením Ústavního soudu ze dne 13. 10. 1999 sp. zn. I. ÚS 94/99 byly oba návrhy spojeny do jednoho řízení podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a § 112 občanského soudního řádu s tím, že obě ústavní stížnosti budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 94/99.

Ve včas podané ústavní stížnosti brojí navrhovatelé proti shora označenému rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě, kterým bylo podle § 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), přerušeno řízení o povolení vkladu zástavních práv do katastru nemovitostí s odůvodněním, že tomuto vkladu brání poznámka určení právního vztahu soudem ze dne 31. 1. 1996 a ve věci bude možno rozhodnout teprve poté, co příslušný soud ve věci podané určovací žaloby pravomocně rozhodne.

Stěžovatelé tvrdí, že rozhodnutím katastrálního úřadu o přerušení řízení došlo k porušení čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 2, 3, 4 a čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Navrhovatelé zdůrazňují, že k rozhodnutí o přerušení řízení nebyl účastník řízení oprávněn v případě, že na příslušném listu vlastnictví je

Nahrávám...
Nahrávám...