dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 119/2003 SbNU, sv.31, K nesprávnému poučení o opravném prostředku proti správnímu rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 31, nález č. 119

IV. ÚS 115/03

K nesprávnému poučení o opravném prostředku proti správnímu rozhodnutí

Jestliže rozhodnutí správního orgánu neobsahovalo konkrétní poučení, pokud jde o označení soudu, u něhož bylo možno opravný prostředek podat, a odkazovalo na neexistující ustanovení občanského soudního řádu, šlo o poučení neúplné a vadné. Správní soud, který uvedené okolnosti - podle názoru Ústavního soudu podřaditelné pod obsah ustanovení § 250m odst. 2 věty třetí občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2002 - pominul a uvedené ustanovení neaplikoval, když podaný opravný prostředek posoudil jako opožděný, znemožnil tak stěžovateli domáhat se svých práv stanoveným postupem ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 15. října 2003 sp. zn. IV. ÚS 115/03 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. U. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 27. 11. 2002 sp. zn. 22 Ca 523/2002, kterým bylo z důvodu opožděnosti odmítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu v Přerově, okresního pozemkového úřadu, z 28. 8. 2002 č. j. PÚ 5106/92-201/4 Vo-7, jímž stěžovateli nebylo přiznáno vlastnictví k pozemkům.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2002 č. j. 22 Ca 523/2002-27 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 90 Ústavy České republiky, domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení, kterým bylo jako opožděné odmítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu v Přerově, okresního pozemkového úřadu, ze dne 28. 8. 2002 č. j. PÚ 5106/92-201/4 Vo-7, jímž mu nebylo přiznáno vlastnictví k předmětným pozemkům požadovaným podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

V ústavní stížnosti uvádí, že uvedené rozhodnutí Okresního úřadu v Přerově, okresního pozemkového úřadu, které mu bylo doručeno dne 2. 9. 2002, obsahovalo poučení o opravném prostředku, dle kterého „Proti tomuto rozhodnutí může podat kterákoliv strana opravný prostředek do 30 dnů od jeho doručení k příslušnému krajskému soudu. Návrh je podán včas i tehdy, byl-li podán v uvedené lhůtě u orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. Okresní úřad Přerov, referát okresní pozemkový úřad (viz ustanovení § 258 odst. 3 písmeno m) OSŘ).“. Opravný prostředek, kterým se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení, stěžovatel podal dne 26. 9. 2002 u Krajského soudu v Brně a ten usnesením ze dne 1. 11. 2002 rozhodl o jeho postoupení místně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě (opravný prostředek byl tomuto soudu doručen dne 21. 11. 2002). Stěžovatel je přesvědčen, že uvedené poučení nelze považovat za řádné, neboť v něm chybí poučení o konkrétním místě, kde má být opravný prostředek podán, což je o to závažnější, že od 1. 1. 2001 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), která změnila místní příslušnost soudu pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů. Rozhodnutí Okresního

Nahrávám...
Nahrávám...