dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 117/1997 SbNU, sv.9, K převzetí nebo držení osoby v ústavní zdravotnické péči bez jejího souhlasu podle čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 117

Pl. ÚS 23/97

K převzetí nebo držení osoby v ústavní zdravotnické péči bez jejího souhlasu podle čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod

Článek 8 Listiny základních práv a svobod zaručující osobní svobodu v odst. 6 závazně určuje, že pouze zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů. Tedy jedině soudu přísluší konečné rozhodnutí o tomto umístění, a to na základě povinné oznamovací povinnosti příslušného zdravotnického zařízení. Výjimku tvoří převzetí a držení osoby ve zdravotnickém zařízení, které nařídil soud v jiném řízení (např. podle § 72 trestního zákona). Správní orgán o tom rozhodovat nemůže.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 sp. zn. Pl. ÚS 23/97 o návrhu Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (nález byl vyhlášen pod č. 299/1997 Sb.).

I. Výrok

Ustanovení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králové podle ustanovení čl. 95 odst. 2 Ústavy a § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podal návrh na zrušení ustanovení § 9 odst. 4 zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Krajský soud dospěl k závěru, že uvedené ustanovení zákona ČNR č. 37/1989 Sb. je v rozporu s čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a proto podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen „o.s Krajský soud v Hradci Králové vychází z toho, že Okresní úřad v Trutnově rozhodnutím ze dne 3. března 1997 sp. zn. Zdrav. Spr. 5/97-ST uložil MUDr. P.Z. povinnost podrobit se ústavní protialkoholní léčbě v psychiatrické léčebně, přičemž doba léčení byla ponechána na zvážení přednostky oddělení psychiatrické léčebny. Proti tomuto rozhodnutí MUDr. P.Z. podala včas opravný prostředek, kterým se domáhala přezkoumání rozhodnutí.

Před nařízením jednání ve věci zjistil Krajský soud v Hradci Králové, že o povinnosti podrobit se ústavnímu léčení rozhoduje okresní národní výbor, nyní okresní úřad. Uvádí dále, že článek 8 odst. 6 Listiny stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do sedmi dnů. K návrhu Krajského soudu v Hradci Králové byl přiložen spis 30 Ca 67/97.

Na výzvu Ústavního soudu zaslala k věci své vyjádření Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Dovozuje, že Krajský soud v Hradci Králové opírá svůj závěr o skutečnost, že zatímco čl. 8 odst. 6 Listiny rozhodování o umístění osoby do ústavní péče svěřuje soudům, ustanovení § 9 odst. 4 zákona ČNR č. 37/1989 Sb. jednoznačně stanoví, že o povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...