dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 110/1996 SbNU, sv.6, K otázce podmínek výkonu pasivního volebního práva

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 110

III. ÚS 275/96

K otázce podmínek výkonu pasivního volebního práva

Vědomí kandidáta, koho - v případě svého zvolení - by měl v jednom ze zákonodárných sborů zastupovat, náleží k nepominutelné podmínce politické práce vůbec, která svou povahou a významem tvoří - v uvažovaném smyslu - páteř ústavního pořádku. Posuzováno tímto základním aspektem, je - při zákonodárcem přijatém systému většinového zastoupení - ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky přípustnost kandidátek nezávislých kandidátů zcela nepochybně otevřením volebního systému nad rámec, který by jinak ze zásad takového zastoupení vyplýval, a v důsledku toho nelze ani omezující podmínky stanovené pro tyto kandidáty chápat jinak než jako důvodná kritéria jejich přístupu ke kandidatuře mimo politické strany, pro něž již ze samotné povahy věci - opět zcela ve shodě s ústavním pořádkem republiky - vyplývá postavení odlišné. Rozumí se pak samo sebou, že v podobných systémových vztazích politického rozložení sil ve státě, jde především - ne-li výlučně - o jejich ústavní vyvážení a nikoli - - s ohledem na jejich (politických stran a nezávislých kandidátů) zásadně rozdílnou povahu, o aplikaci zásad rovnosti.

Obdobně platí totéž o rozsahu omezujících podmínek (počet předepsaných podpisů na petici), neboť ani zákonem stanovené omezení na zmíněné otevřenosti (přístupnosti) systému nic nemění, mimo jiné též proto, že ony omezující podmínky nečiní rozdílu mezi kandidáty připadajícími v úvahu.

Nález

Ústavního soudu České republiky (III. senátu) ze dne 29. října 1996 sp. zn. III. ÚS 275/96 ve věci ústavní stížnosti ing. Z.Ž. proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 4.10. 1996 sp. zn. Ovs 72/96/Ha o zamítnutí návrhu na zaregistrování kandidáta pro volby do Senátu.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností brojí stěžovatel proti rozhodnutí Nejvyššího soudu (usnesení ze dne 4. října 1996 sp. zn. Ovs 72/96/Ha) a tvrdí, že jím tento soud jako orgán veřejné moci zasáhl do jeho ústavně zaručených základních práv a svobod [§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb.], zejména těch, které plynou z článků 1, 21 odst. 4, 22 a 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a to tím, že nevyhověl jeho návrhu na registraci jako kandidáta pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 73 (ve Frýdku-Místku); tvrdí, že podmínka plynoucí z ust. § 61 odst. 6 zákona o volbách (zák. č. 247/1995 Sb.), totiž předložení petice s podpisy alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, v němž zamýšlel kandidovat, je v rozporu s ústavním pořádkem republiky (články Listiny, jak shora jsou označeny), neboť - souhrnně řečeno - pro něj, jako nezávislého kandidáta, představuje jednak porušení zásady rovnosti lidí v právech, jednak „zkrácení na jeho právu přístupu k volené funkci senátora“. Zdůrazňuje, že zákonem požadovanou petici příslušné volební komisi předložil a pokud počet rozhodných petentů poklesl pod zákonem stanovenou hranici jednoho tisíce, stalo se tak v důsledku „drobných formálních nedostatků“, které by „ve svobodně, vážně, určitě a srozumitelně

Nahrávám...
Nahrávám...