dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 109/2001 SbNU, sv.23, K návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 109

Pl. ÚS 23/2000

K návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích

Jakkoli zákon „vybrané místo“ nedefinuje, gramatický a věcný výklad tohoto pojmu podle přesvědčení Ústavního soudu průjezd motorového vozidla po mostě, který je součástí pozemní komunikace, a jako takový slouží sjízdnosti a je v tomto smyslu součástí pozemní komunikace, která (průjezdem po ní) je určena k obvyklému způsobu užívání komunikace (obecné užívání), ze zmíněných znaků vylučuje. Proto také most přes řeku navazující v obou směrech na pozemní komunikaci nelze pokládat za „vybrané místo“ podle zákona [§ 1 písm. f) zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)]; takovým místem je totiž třeba rozumět ucelenější, zpravidla osídlenou lokalitu, kterou s vnějším světem (okolím) komunikace jako dopravní cesta spojuje (srov. § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, „k vjezdu do vybraných míst“).

Poznámky k ustanovení zákona nemají závazný normotvorný charakter (k tomu srov. např. nález ve věci sp. zn. I. ÚS 22/99 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 17, str. 103 a násl.) a slouží jen k orientaci (odkazu na jinou právní normu), a jako takové samy o sobě nezakládají žádné právní vztahy (oprávnění), a dále právní norma, na kterou poznámka odkazuje, musí být interpretována a aplikována ve shodě s právní normou odkazující a důsledně ve shodě s celým právním řádem.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 sp. zn. Pl. ÚS 23/2000 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu Praha-západ na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích (nález byl vyhlášen pod č. 269/2001 Sb.).

I. Výrok

Článek 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 ze dne 3. dubna 1997 ve znění novel ze 16. září 1998, 10. února 1999 a 25. listopadu 1999 se dnem uveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů zrušuje.

II. Odůvodnění

Návrhem, podaným ve shodě se zákonem [§ 64 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)], navrhl přednosta Okresního úřadu Praha-západ zrušení čl. 5 obecně závazné vyhlášky vydané obecním zastupitelstvem obce Dobřichovice dne 3. 4. 1997 pod č. 1/97 (ve znění novel z 16. 9. 1998, 10. 2. 1999 a 25. 11. 1999). Svůj návrh odůvodnil tvrzením, že označená část obecně závazné vyhlášky, která ukládá účastníkům silničního provozu poplatek za průjezd mostem přes řeku Berounku (spojující Palackého ulici s ulicí Tyršovou), a jejíž výkon svým rozhodnutím ze dne 3. 2. 2000 (č. j. KP-68/S-7/2000) pozastavil, je v rozporu jak se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak se zákonem České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, (obou ve znění pozdějších předpisů), neboť jde o vybírání poplatků za užívání mostu, který je součástí místní komunikace.

Obec Dobřichovice - stručně shrnuto - se k návrhu přednosty Okresního úřadu Praha-západ vyjádřila tak, že tvrzení co do nezákonnosti napadené části posuzované

Nahrávám...
Nahrávám...