dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 107/2003 SbNU, sv.30, K povinnosti správního soudu přezkoumat napadené správní rozhodnutí v celém rozsahu uplatněných žalobních námitek

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 107

IV. ÚS 40/03

K povinnosti správního soudu přezkoumat napadené správní rozhodnutí v celém rozsahu uplatněných žalobních námitek

Postup správního soudu, který nepřezkoumá rozhodnutí správního orgánu v celém rozsahu uplatněných žalobních námitek, odporuje zásadám spravedlivého procesu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 7. července 2003 sp. zn. IV. ÚS 40/03 ve věci ústavní stížnosti T., v. o. s., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 14. 3. 2002 sp. zn. 30 Ca 196/2000, rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni z 12. 6. 2000 č. j. 3798/140/2000 a rozhodnutí Finančního úřadu v Blovicích z 8. 3. 2000, kterým byla stěžovateli vyměřena daň z převodu nemovitosti.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 3. 2002 sp. zn. 30 Ca 196/2000 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni, jímž bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Blovicích o vyměření daně z převodu nemovitosti.

Z tvrzení uvedených v ústavní stížnosti a z obsahu připojeného spisu Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 196/2000 Ústavní soud zjistil následující okolnosti případu.

Stěžovatel jako prodávající na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 1999 prodal kupujícímu předmětné nemovitosti označené v čl. 1 smlouvy, a to prodejnu vozidel Mazda, stanici technické kontroly a autoopravárenský servis spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména venkovními úpravami, zpevněnými plochami, kanalizační a vodovodní přípojkou, vodoměrnou šachtou, žumpou, lapolem, vjezdovými vraty a oplocením, za dohodnutou cenu 6 000 000 Kč. Jednalo se přitom o stavbu na cizím pozemku, který nebyl předmětem prodeje. Dle znaleckého posudku byla stanovena cena 8 205 460 Kč, která také byla stěžovatelem uvedena v daňovém přiznání. Dne 15. 10. 1999 byla stěžovateli zaslána správcem daně výzva podle § 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění pochybností o údajích daňového přiznání, neboť správce daně porovnáním ocenění nemovitostí dle předloženého posudku s oceněním totožných nemovitostí v roce 1995 zjistil značné rozdíly v základních parametrech pro ocenění předmětných nemovitostí; v případě budov v obestavěném prostoru a ve stáří, v případě venkovních úprav v absenci ocenění zpevněných ploch, žumpy, vodovodního potrubí a dalších ve výzvě jmenovaných úprav. Na základě této výzvy předložil stěžovatel nový znalecký posudek, kterým byla stanovena cena převáděné nemovitosti na 9 283 600 Kč (spolu s omluvou znalkyně, která omylem použila staré výkresy). Dle stanoviska znalkyně a vyjádření stěžovatele při ústním jednání, konaném dne 22. 11. 1999, venkovní úpravy, vozovka a zpevněné plochy nejsou součástí stavby, ale pozemku, který však není předmětem převodu, a proto ani předkládaného ocenění. Správce daně, který

Nahrávám...
Nahrávám...